logo

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA TERON PROIZVODA I USLUGA

UVODNE ODREDBE I OSNOVNI POJMOVI

Ovaj tekst sadrži opšte uslove za korišćenje (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) softverskih proizvoda kompanije TERON DOO BEOGRAD, sa registrovanim sedištem u Beogradu na adresi Ustanička 196, Zvezdara, matični broj: 21535221 (u daljem tekstu: Teron).

Teron poseduje odobrenja za elemente elektronskih fiskalnih uređaja izdata od strane Poreske uprave Republike Srbije i to pod nazivom: TERON za fiskalne kase, sertifikovan od strane Poreske uprave na osnovu Rešenja o odobrenju: 000-092-00-00043/2022-0000 od 25.01.2022., 000-092-00-00092/2022-0000 od 09.02.2022., 000-092-00-00096/2022-0000 od 10.02.2022., 000-092-00-00162/2022-0000 od 02.03.2022., 000-092-00-00163/2022-0000 od 02.03.2022. I 000-092-00-00176/2022-0000 od 08.03.2022., 000-092-00-00656/2022-0000 od 15.06.2022. (u daljem tekstu zajednički označen kao: Softver)

Softver podrazumeva program, uključujući instalacione medije, uputstva za upotrebu i prateću dokumentaciju.

Licenca je dozvola za korišćenje Softvera koju korisnik dobija na osnovu odgovarajućeg ugovora o licenci softvera ili drugog pravnog posla, uključujući ali se ne ograničavajući na ugovor o podlicenci softvera, zaključenog sa Teron-om ili njegovim ovlašćenim distributerom.

Distributer je pravno lice koje ima zaključen Ugovor o licenci softvera sa Teronom i na osnovu koga ima pravo da trećim licima ustupa Softver na korišćenje.

Teron je Korisnicima omogućio osnovnu i napredne verzije Softvera sa dodatnim funkcionalnosti Softvera u skladu sa odabranim paketom. Sve odredbe ovih Uslova odnose se na Softver, bez obzira da li on obuhvata samo osnovne funkcionalnosti ili i dodatni paket usluga. Dodatne funkcionalnosti, odnosno pakete, Korisnik ugovara sa svojim Distributerom.

Da bi Korisnik mogao da koristi Softver mora se saglasiti sa uslovima definisanim ovim dokumentom prihvatanjem istih.

LICENCA

Teron zadržava isključivo pravo svojine nad Softverom. Programi i prateća dokumentacija su zaštićeni Zakonom i ne smeju se kopirati i dalje distribuirati.

Korisnik stiče neekskluzivno, vremenski ograničeno pravo upotrebe instaliranog Softvera na predviđenom broju uređaja, u skladu sa korisničkom dokumentacijom i uputstvom za korišćenje Softvera u skladu sa ugovoro zaključenim sa Teronom ili Distributerom.

Korisnik nema pravo da prenese licencu na treće lice, da radi reverzni inženjering softvera ili baze podataka, reverzno asembliranje, dekompilaciju i prevođenje na drugi programski jezik bilo kog dela Softvera, da vrši bilo kakve izmene u Softveru, ispravlja greške u Softveru, kao ni da vrši instalaciju Softvera na više uređaja od broja licenci koje je stekao.

Korisnik je dužan da prijavi svaku izmenu u upotrebi koja izlazi iz okvira predviđenog licencom bilo direktno Teronu, bilo svom Distributeru.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik garantuje da će Softver koristiti sa pažnjom dobrog privrednika u skladu sa zakonskim i drugim propisima i dobrim poslovnim običajima, kao i da isti neće koristiti u bilo kakve nezakonite svrhe, te da će poštovati sve važeće propise, uredbe, pravilnike i druga podzakonska akta koja se tiču načina korišćenja Softvera.

Takođe, Korisnik se obavezuje da bez pismenog odobrenja Terona, uputstva za korišćenje Softvera ne distribuira i ne koristi u druge svrhe osim za sopstvenu upotrebu Softvera.

Teron se obavezuje da redovno vrši održavanje softvera što podrazumeva:

 • proveru ispravnosti rada Softvera
 • ispravku uočenih problema
 • isporuku novih verzija softvera koje sadrže ispravke i dopune Softvera
 • praćenje relevantnih zakonskih propisa i usklađivanje Softvera sa izmenama.

ISPORUKA I INSTALACIJA

Instalaciju Softvera na odgovarajući hardver Korisnika vrši Distributer.

Korisnik je dužan da obezbedi odgovarajuće tehničke preduslove za instalaciju i uslove za funkcionisanje odabranog rešenja, uključujući, ali se ne ograničavajući na električnu energiju, internet vezu, kablove za povezivanje se ostalom infrastrukturom korisnika i slično.

U zavisnosti od odabranog rešenja, Korisnik sa Distributerom ugovara jedan od sledećih paketa:

 • Isporuka hardvera u kome je instaliran Softver;
 • Isporuka Softvera koji se instalira na hardveru Korisnika u kom slučaju je Korisnik, pored tehničkih preduslova za instalaciju i uslova za finkcionisanje odabranog rešenja iz stava dva ove tačke, dužan da obezbedi i odgovarajući hardver;
 • Isporuka Softvera i podrška Distributera tehničkim licima kod Korisnika koji vrše instalaciju Softvera na hardveru Korisnika, u kom slučaju je Korisnik, pored tehničkih preduslova za instalaciju i uslova za finkcionisanje odabranog rešenja iz stava dva ove tačke, dužan da obezbedi i odgovarajući hardver kao i lica koja će izvršiti samu instalaciju Softvera;

Teron može dostaviti spisak uređaja na kojima se može izvršiti instalacija Softvera koja će omogućiti najoptimalnije korišćenje istog (kompatibilni uređaji).

Korisnik obezbeđuje kadar koji će koristiti Softver u svom poslovanju.

Ako nakon uspešne instalacije Softvera korisnik instalira softver drugog proizvođača koji prouzrokuje nestabilan rad Softvera, ili na neki drugi način (promenom sistemskih parametara na uređaju ili infrastrukturi) dovede do sličnih problema, Teron ne snosi odgovornost za ispravan rad Softvera i za eventualno nastale posledice, a troškovi otkrivanja problema i eventualne reinstalacije Softvera padaju na teret korisnika.

GARANCIJA

Teron ne garantuje da će softver funkcionisati bez prekida i grešaka, već da će zadovoljiti sve razumne zahteve Korisnika licence.

Korisnik uzima na korišćenje ugovoreni Softver kao autorsko delo, prihvatajući sva njegova poznata svojstva, kao i mogućnost da isti Softver sadrži skrivene nedostatke, koji kao takvi nisu poznati Teronu.

U skladu sa prethodnim stavom, kao i člana 486 Zakona o obligacionim odnosima, Korisnik se prihvatanjem ovih uslova saglašava sa isključenjem odgovornosti Terona za bilo kakvu štetu koja nastane usled postojanja skrivenih nedostataka Softvera.

Ukoliko se u toku trajanja ovog Ugovora pokaže neki skriveni nedostatak, Korisnik je dužan da o tom nedostatku obavesti Distributera bez odlaganja, a Teron se obavezuje da u razumnom roku otkloni predmetni nedostatak.

Teron neće biti odgovoran za štetu koju Korisnik eventualno pretrpi upotrebom Softvera, gubitkom podataka ili nefunkcionisanjem Softvera prema očekivanjima Korisnika osim ukoliko takva šteta nije posledice namerne greške u Softveru načinjene od strane Terona.

Takođe, Teron ni na koji način ne odgovara za eventualne posledice korišćenja Softvera, kao ni za eventualne indirektne posledice ostalih havarija uključujući hardverske kvarove, viruse, oštećenja podataka i sl.

Teron ni u kom slučaju neće biti odgovaran za štete nastale upotrebom Softvera izazvane:

 • prevarom ili drugim kriminalnim radnjama Korisnika
 • zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom od strane Korisnika
 • oštećenje ili gubitak podataka Korisnika
 • direktne ili indirektne štete s ekonomskim ili drugim posledicama po Korisnika
 • gubitak poslovanja, prihoda, profita ili planirane zarade Korisnika

IZMENE SOFTVERA

Teron zadržava pravo izmene softvera bez prethodne najave, uključujući i ukoliko je to obavezno u skladu sa važećim propisima Republike Srbije koji uređuju elektronske fiskalne uređaje. Pri tom Korisnik ima obavezu instalacije samo onih izmenjenih verzija softvera koje se odnose na obavezne izmene u skladu sa propisima Republike Srbije koji uređuju funkcionisanje elektronskih fiskalnih uređaja kao i izmena koje sadrže bitne ispravke neophodne za ispravno funkcionisanje sistema.

Teron nema obavezu izmena Softvera po zahtevima korisnika i svaki takav zahtev mora biti predmet posebnog dogovora.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Korisnik plaća naknadu za licencu Softvera u skladu sa važećim ugovorom potpisanim sa Teronom ili njegovim Distributerom.

TRAJANJE LICENCE

Korisnik stiče pravo na licencu Softvera u skladu sa važećim ugovorom potpisanim sa Teronom ili njegovim Distributerom.

POVERLJIVOST

Korisnik i Teron se prihvatanjem ovih uslova saglašavaju da će poštovati poverljivost podataka i poslovnih tajni druge ugovorne strane, a naročito sve poverljive podatke, bez obzira da li su dostavljeni verbalno ili u vidu audio snimka, u pisanom, elektronskom ili drugom obliku, uključujući, bez ograničenja, sve memorandume, obaveštenja, izveštaje, studije, analize, crteže, dopise, spiskove, softver, diskete, specifikacije, slike, grafikone, zvučne zapise, kompilacije, prognoze, podatke, kopije, zapisnike ili druge dokumente, koji se odnose na prošle, tekuće ili buduće poslove, kao i posao, opis izuma, softver ili tehnički mehanizam, tehničke crteže i projekte; planove ili operacije tehničkih crteža ili projekta; algoritme, matematičke ili hemijske formule; tehnologiju, poslovne tajne; primere, uzorke i prikaze; rezultate istraživanja, poslovni plan, finansijske podatke; trgovinske podatke, pregovore, kojima će imati pristup ili su imali pristup do zaključenja ovog Ugovora.

Ugovorne strane se obavezuju da će poverljive informacije koristiti isključivo u cilju izvršenja odnosa u vezi sa korišćenjem Softvera, i da će voditi računa da ne dospeju u ruke trećih strana ili u javnost u toku trajanja ovog ugovora kao i u roku od najmanje 5 godina po njegovom isteku.

Izuzeća od Obaveze poverljivosti:

 • U slučaju da je bilo koja od ugovornih strana zakonski prinuđena da obelodani bilo koji Poverljivi podatak, ili je zahtev za njegovim obelodanjivanjem zasnovan na odluci ili zahtevu državnih organa, koji su ovlašćeni po zakonu da dobiju takve informacije, on će drugoj ugovornoj strani dostaviti bez odlaganja pisano obaveštenje o svakom takvom zahtevu, u meri u kojoj takvo obaveštenje samo po sebi ne predstavlja kršenje zakona.
 • U slučaju iz prethodne tačke ugovorna strana će dostaviti samo onaj deo Poverljivih podataka koji se zakonski traži da bude dostavljen i učiniće svaki razuman napor da skrene pažnju na potrebno poverljivo postupanje koje se praktikuje za tako Poverljive podatke.

SAGLASNOST ZA KORIŠĆENJE PODATAKA

Bez obzira na obavezu čuvanja poverljivih podataka u skladu sa prethodnom tačkom ovih Uslova korišćenja, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja Korisnik se izričito saglašava da Teron može da prikuplja i obrađuje podatke o prodaji svih i/ili pojedinih proizvoda i/ili usluga koje su predmet fiskalizacije, a koji dalje mogu biti korišćeni za razvoj novih funkcionalnosti, unapređenje postojećih funkcionalnosti, razvoj novih proizvoda i usluga kao i ustupljeni trećim licima, proizvođačima, distributerima, uvoznicima ili drugim licima koja na zakonom dozvoljen način ili na osnovu važećeg pravnog posla polažu određeno pravo na konkretan proizvod i/ili uslugu.

Podaci iz prethodnog stava ovog člana uključuju, ali se ne ograničavaju, na količinu prodatih proizvoda i/ili pruženih usluga, vremenske i geografske odrednice u vezi sa prodajom ili pružanjem usluga, GPS lokacije električnog fiskalnog uredjaja na kome je instaliran Softver i slične podatke koji mogu biti od značaja za plasiranje i prodaju proizvoda i/ili usluga.

Radi izbegavanja svake sumnje navedeni podaci ne predstavljaju podatke o ličnosti u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sva prava intelektualne svojine na Softveru koji koristi korisnik u svakom trenutku isključivo vlasništvo Terona, a naročito u smislu prilagođavanja dizajna ili novorazvijenih karakteristika (čak i u slučaju da unapređenja izvršena isključivo po zahtevu Korisnika).

Sva prava intelektualne svojine na Softveru se smatraju kao ’’ugovorno izvršenim poslom“ koji podrazumeva uključivanje u izradu, razvoj i održavanje Softvera i da je to isključivo vlasništvo Teron-a bez obzira na lice koje koristi, objavljuje ili distribuira intelektualnu svojinu.

Korisnik, uključujući njegove zaposlene i rukovodstvo, zauvek se odriče svakog zahteva koji može biti usmeren protiv Terona ili njegovih pravnih sledbenika, uključujući naknadu i druga plaćanja bilo koje vrste koji proističu iz ili su u vezi sa Softverom koji se koristi na osnovu licence.

MIGRACIJA

Odredbe ovog naslova se primenjuju na Korisnike koji su licencu Softvera stekli od distributera Terona.

Korisnik je ovlašćen da zahteva da migrira sa jednog na drugog Distributera pod sledećim uslovima:

 • Korisnik je migraciju zahtevao isključivo iz svojih poslovnih razloga;
 • Korisnik je odluku o migraciji doneo samostalno, odnosno na njega nije uticao drugi distributer kod koga se zahteva migracija;
 • Korisnik je izmirio sva svoja dugovanja prema ranijem distributeru o čemu će taj distributer dostaviti potvrdu u pisanoj formi;
 • Paket koji Korisnik koristi je istekao.

OSTALE ODREDBE

Naše ime, žig, logotip, odgovarajući zaštitni znak, oznake usluga i ostala intelektualna svojina razvijena sa naše strane kroz pružanje usluga Vama, u vlasništvu su ili korišćenju. Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje zaštitnih znakova ili logotipova Terona u bilo kom vidu bez naše prethodne pismene dozvole.

Pravila i uslovi su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije.

Ova Pravila i uslovi stupaju na snagu dana 1.3.2023. godine.

IZMENE PRAVILA I USLOVA

Teron zadržava pravo povremene izmene i dopune ovih Uslova korišćenja iz različitih razloga, među kojima su, između ostalog, i razlozi komercijalne prirode, zatim razlozi vezani za poštovanje zakonskih i pravnih akata, poštovanje uputstava, smernica ili preporuka regulatornog organa. Do tada važeća verzija Uslova korišćenja dostupna je u svakom trenutku za pregled na našem vebsajtu.

U slučaju da nameravamo da unesemo izmene i dopune u Uslove korišćenja, o tome ćete biti prethodno obavešteni putem elektronske pošte na adresu koju su Korisnici prethodno dostavili Distributeru, putem same aplikacije, ili na drugi pogodan način koji će omogućiti blagovremen prijem predmetnog obaveštenja od strane Korisnika.

Ukoliko smatrate neprihvatljivom bilo koju od izmena, ne bi trebalo da nastavite sa korišćenjem Softvera. U slučaju da ne želite da nastavite sa korišćenjem Softvera iz razloga izmene ovih Uslova korišćenja, navedeno će biti regulisano odredbama Vašeg ugovora sa Distributerom u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane krajnjeg korisnika/korisnika.

Vaše dalje korišćenje Softvera nakon upućenog obaveštenja smatra se obavezujućom saglasnošću sa izmenom i samim tim bićete obavezani novim Uslovima korišćenja.