logo

Korisnička dokumentacija

Uvod

Ovaj dokument sadrži korisničko uputstvo za Teron rešenje za novi model fiskalizacije i namenjen je krajnjim korisnicima koji koriste ova rešenja u svom poslovanju. Korišćenjem bilo koje komponente Teron rešenja saglasni ste sa uslovima korišćenja.

Teron rešenje sastoji se od narednih aplikacija:

 • Teron ESIR - elektronski sistem za izdavanje računa
 • Teron LPFR - lokalni procesor fiskalnih računa
 • Teron Start - početna aplikacija za automatsko ažuriranje i pokretanje Teron LPFR-a i Teron ESIR-a
 • Teron Portal - web aplikacija za olakšano administriranje uređaja na kojima se nalaze Teron LPFR i Teron ESIR

Teron rešenje je dostupno na raznim platformama:

 • Android - Android bazirani telefoni, tableti i POS terminali
 • Windows - PC računari sa Microsoft Windows operativnim sistemom
 • Linux - PC računari sa Linux operativnim sistemom

U zavisnosti od konkretne platforme Teron LPFR i Teron ESIR su dostupni pojedinačno kao odvojene Teron LPFR i Teron ESIR aplikacije ili zajedno u okviru iste aplikacije Teron LPFR+ESIR. Pregled dostupnosti pojedinih aplikacija po platformana je naveden u sledećoj tabeli:

Platforma Teron ESIR Teron LPFR Teron LPFR+ESIR
Teron TPS900 Da Da Ne
Teron I9100 Da Da Ne
Android Ne Ne Da
Windows Ne Ne Da
Linux Ne Ne Da

Pojedine funkcionalnosti aplikacija su dostupne samo na uređajima na kojima je aktivirana napredna Teron Plus licenca i u nastavku dokumentacije su jasno naznačeni ovi slučajevi.

Za uspešno i ispravno korišćenje rešenja neophodno je pored razumevanja karakteristika aplikacija da korisnik bude upoznat i sa odgovarajućim propisima i zakonima koji regulišu ovu oblast i ova dokumentacija nije zamena za iste.

Teron ESIR

Teron ESIR je elektronski sistem za izdavanje računa, aplikacija koja se koristi svakodnevno u radu prodajnih mesta.

Glavne funkcije Teron ESIR-a su:

Uređaji na kojima se izvršava Teron ESIR poseduju ekrane različitih veličine i rezolucije. Teron aplikacije se prilagođavaju širini ekrana kako bi optimalno bio iskorišćen prostor na ekranu. U nastavku ove dokumentacije na mestima gde su prikazani primeri ekrana nalaze se slike za dve glavne veličine ekrana (šira i uža) uz napomenu ukoliko postoji razlika između njih u načinu korišćenja.

Većina ekrana u gornjem desnom uglu sadrži ikonicu u obliku znaka pitanja (icon) pritiskom na koju se otvara korisničko uputstvo i pozicionira na sekciju koja detaljnije opisuje taj ekran.

Za ispravno funkcionisanje Teron ESIR-a neophodno je da je startovan i Teron LPFR. Na platformama na kojima su Teron ESIR i Teron LPFR spojeni u jednu aplikaciju prilikom startovanja Teron ESIR-a se automatski startuje i Teron LPFR. Na platformama na kojima su Teron ESIR i Teron LPFR dostupni kao odvojene aplikacije neophodno je obezbediti da je Teron LPFR pokrenut pre korišćenja Teron ESIR-a.

Ukoliko je Teron LPFR pokrenut na vrhu ekrana uređaja u liniji sa tačnim vremenom nalazi ikonica u obliku kruga. Teron LPFR se automatski pokreće priliko startovanja uređaja. Međutim ukoliko je obavljeno preuzimanje nove verzije ali nakon ovog procesa nije pokrenut Teron LPFR isti se neće pokrenuti automatski sve dok ga korisnik prvi put ne pokrene ručno putem Teron Start aplikacija pritiskom na dugme “Teron LPFR”.

Prijava u aplikaciju

Prvi ekran koji se pojavljuje nakon pokretanja Teron ESIR-a je prikazan na sledećoj slici:

screenshot screenshot

Pritiskom na dugme “Prijavi se” se prelazi na naredni ekran. Na dnu ekrana je prikazan serijski broj ugređaja.

Prijava prodavca

Na ovom ekranu prodavac unesi svoj PIN i početna vrednost PIN koda je uvek 1111 a može se naknadno promeniti u podešavanjima. Ukoliko aplikaciju koristi više različitih prodavaca onda je na ovom ekranu neophodno prvo izabrati prodavca koji se prijavljuje na sistem pritiskom na strelicu pored imena trenutno izabranog prodavca (na primeri na slici je to “Prodavac 1”). Na PC računarima PIN kod je moguće uneti i putem tastature.

U slučajevima kada aplikaciju koristi samo jedan prodavac i nije potrebno voditi odvojenu evidenciju o radu po prodavcima moguće je u podešavanjima uključiti opciju “Automatsko logovanje” i kada se ova opcija uključi aplikacija neće prikazati ovaj ekran već će automatski preći na naredni ekran.

screenshot screenshot

Unos PIN koda bezbednosnog elementa

Na ovom ekranu se unosi PIN kod bezbednosnog elementa dodeljujen od strane PURS-a. Na PC računarima PIN kod je moguće uneti i putem tastature.

Ukoliko bezbednosni element nije prisutan ili je uključen VPFR mod rada u podešavanjima onda se ovaj ekran neće pojaviti već će se automatski preći na glavni ekran.

Ukoliko se pet (5) puta uzastopno unese pogrešan PIN kod bezbednosni element će biti automatski zaključan i nije moguće da ga korisnik ponovo otključa. U ovom slučaju je neophodno da korisnik kontaktira PURS i zahtevati izdavanje novog bezbednosnog elementa.

screenshot screenshot

Glavni ekran

Na dnu ekrana se nalaze prečice ka glavnim delovima Teron ESIR aplikacije:

 • icon Početna - unos, fiskalizacija i štampanje računa
 • icon Transakcije - pregled prethodno izdatih računa
 • icon Blagajna - detalji o stanju blagajne i izveštaji o poslovanju
 • icon Info - informacije o Teron ESIR-u
 • icon Podešavanja - podešavanja raznih opcija Teron ESIR-a

Unos računa

Unos računa je glavna funkcionalnost aplikacije u okviru koje se unosi sadržaj i drugi detalji računa i koja se sastoji od sledećih delova:

U okviru osnovnih podešavanja aplikacije putem opcije “Početna strana” je moguće izabrati koji od ekrana se prvi pojavljuje kada se počinje unos novog računa i da li je izbor pozicije računa omogućen putem opcije “Više otvorenih računa” (Teron Plus licenca neophodna).

Unos stavki računa

Unosu stavki računa se pristupa tako što se izabere glavna sekcija “Početna” na dnu ekrana. Ukoliko je u pitanju uređaj sa širim ekranom deo za unos stavki računa je pozicioniran u srednjem delu dok je na uređajima sa užim ekranom neophodno da bude izabrana i opcija “Unos” na vrhu ekrana.

screenshot screenshot

U polje “Artikal” se unosi šifra ili barkod artikla. Barkod artikla se može uneti i putem barkod čitača ukoliko je isti povezan na uređaj ili skeniranjem barkoda uz pomoć kamere uređaja pritiskom na ikonicu sa desne strane “Artikal” polja (icon).

U slučaju kada se ručno unosi šifra artikla neophodno je pritisnuti dugme “Potvrdi” nakon unosa šifre i ako je artikl pronađen biće automatski preuzeta njegova cena i količina postavljena na 1 u odgovarajućim poljima. Nakon ovog koraka je moguće izmeniti cenu ili količinu i kada je stavka spremna potrebno je pritisnuti dugme “Dodaj na račun” nakon čega se uneti podaci dodaju na račun a ova polja brišu i spremna su za unos narednog artikla. U slučaju da se ne želi menjati cena i količina nakon unosa šifre artikla umesto dugmeta “Potvrdi” može se pritisnuti dugme sa desne strane broja 0 (icon) što će automatski dodati artikl na račun bez potrebe za dodatnom potvrdom. U slučaju da izabrani artikl već postoji na računu sa istom cenom, nova uneta količina će biti dodata na postojeću stavku računa.

Ukoliko je barkod unet putem barkod čitača ili je skeniran uz pomoć kamere uređaja cena artikla će automatski biti preuzeti i sa količinom 1 dodata na račun. Teron ESIR podržava i nekoliko barkod formata koji sadrže u sebi pored šifre artikla i količinu i ukoliko je prepoznat ovakav barkod odgovarajuća količina će takođe biti preuzeta i smeštena na račun.

U slučaju da je u podešavanjima uključena vaga sa desne strane polja za unos količine će se pojaviti ikonica za vagu (icon) pritiskom na koju će se uraditi očitavanje izmerene težine sa vage i automatski preneti u ovo polje. Ukoliko postoji bilo kakava problem u komunikaciji sa vagom pritisak na ovu ikonicu neće promeniti trenutno unetu količinu.

Na uređajima sa užim ekranom gde se unos računa nalazi samostalno na ekranu postoji i dugme “Ukupno” na dnu ekrana koje prikazuje trenutnu ukupnu vrednost računa i pritiskom na isti se prelazi na ekran za pregled unetih stavki računa.

Na PC računarima je moguće ubrazti unos i putem tastature:

 • Pritiskom na ENTER taster se prelazi u naredno polje. Kada se unesu sva polja i kursor je pozicioniran na “Količina” polju, pritisak na ENTER dodaje stavku na račun i ESIR je spreman za unos naredne stavke.
 • Strelice gore i dole pomeraju kursor na naredno odnosno prethodno polje.
 • U polju za unos količine pritiskom na tastaturi na plus ili minus tastere se povećava odnosno smanjuje količina.
 • Pritiskom na DEL u polju sa cenom odnosno količinom briše sadržaj polja.
 • Pritiskom na F10 se pokreće fiskalizacij računa.

Pozicija računa

Ova opcija je dostupna samo uz Teron Plus licencu.

Pozicija računa omogućava da se vodi više otvorenih računa na privremenim ili stalnim pozicijama. Da bi opcija bila dostpuna neophodno je u Osnovnim podešavanjima uključiti opciju “Više otvorenih računa”. Kada je ova opcija uključena u delu za unos računa u okviru numeričke tastature pojavljuje se dugme icon. Iznad numeričke tastature se takođe pojavljuje i naziv trenutno izabrane pozicije u odgovarajućoj boji.

screenshot screenshot

Pritiskom na ovo dugme icon otvara se ekran sa pregledom svih pozicija:

screenshot screenshot

Postoje dve vrste pozicija:

 • Privremene pozicije - ovo su pozicije koje su privremeno otvorene i postoje samo dok se unosi račun. Kada se račun na privremenoj poziciji fiskalizuje briše se i privremena pozicija. Ove pozicije su uvek sive boje. Ova mogućnost se najčešće koristi ako je potrebno privremeno uneti deo računa koji se želi finalizovati naknadno.
 • Stalne pozicije - ovo su pozicije kojima je dodelj naziv i one se ne brišu kada se fiskalizuje račun. Ova mogućnost se najčešće koristi na mestima koji imaju fiksne pozicije računa, na primer restorani poseduju tačno određene stolove i jedna stalna pozicija odgovara jednom stolu.

Na ekranu za pregled pozicija se nalaze već otvorene pozicije sa nazivom (ukoliko je stalna pozicija u pitanju) i ukupnim iznosom stavki ukoliko ova pozicija sadrži stavke računa. Pored otvorenih pozicija nalaze se bela polja sa znakom plus u okviru kojih se mogu otvoriti nove pozicije. Trenutno aktivna pozicija ima oznaku u donjem desnom uglu (icon). Na ovom ekranu stalne pozicije imaju u gornjem levom uglu krug i pritiskom na krug se pozicija označava podrazumevanom što znači da će ona biti izabrana automatski kada se pokrene ESIR.

Pritiskom na plus znak u okviru belog polja se otvara privremena pozicija i ESIR se vraća natrag na ekran za unos računa. Sve stavke koje se unose će se vezivati za ovu privremenu poziciju. Ukoliko je potrebno privremeno pauzirati unos ovog računa i početi unos drugog novog računa, dovoljno je ponovo ući u spisak pozicija i otvoriti novu privremenu poziciju pritiskom na plus na drugom belom polju i stavke računa koje se budu unosile će se vezivati za tu novu poziciju. Ponovnim otvaranjem ekrana za pregled pozicija i izborom prethodne privremene pozicije se vraća na prvi račun. Na ovaj način je moguće prebacivati između računa sve dok se račun ne fiskalizuje čime se briše privremena pozicija.

Dugim pritiskom na plus znak u okviru belog polja se nudi opcija “Dodaj” izborom koje se otvara ekran za unos naziva i boje pozicije. Na ovaj način se otvaraju stalne pozicija.

screenshot screenshot

Dugim pritiskom na neku od postojećih pozicija (privremene ili stalne) ili se nude opcije za brisanje odnosno izmenu pozicije. Izborom opcije “Obriši” se briše pozicija (neophodno je da ne postoje stavke računa na toj poziciji) dok izborom opcije “Izmeni” otvara prozor u okviru koga je moguće izmeniti naziv i boju pozicije.

Najčešće korišćeni artikli

U zavisnosti od širine ekrana uređaja najčešće korišćeni artikli su pozicionirani u desnom delu (opcija “Najčešći”) ukoliko je ekran širi odnosno nalaze se samostalno na uređajima sa užim ekranima i pristupa im se izborom “Najčešći” opcije na vrhu ekrana.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu se mogu smestiti prečice ka najčešće korišćenim artiklima kako bi se ubrzao i olakšao unos stavki računa. Pored definisanja prečica ka artiklima moguće je napraviti i grupe u okviru kojih se mogu nalaziti druge prečice ka artiklilma koji pripadaju toj grupi ili napraviti dodatne podgrupe kao i direktno povezati kategorije artikala.

Na jednom ekranu se nalazi 21 slobodno mesto (3 po redu, 7 redova) na koje se mogu smestiti prečice ka artiklima ili grupe. Broj slobodnih mesta za prečice se automatski proširuje u slučaju kda se popuni poslednja slobodna pozicija. Svaka prečica za artikl sadrži skraćen naziv artikla, količinu, duži naziv artikla i cenu.

Na uređajima sa užim ekranom gde se unos računa nalazi samostalno na ekranu postoji i dugme “Ukupno” na dnu ekrana koje prikazuje trenutnu ukupnu vrednost računa i pritiskom na isti se prelazi na ekran za pregled unetih stavki računa.

Pravljenje prečice za artikl

Da bi se dodala prečica ka artiklu potrebno je pritisnuti na znak plus (icon) na slobodnom polju a potom izabrati opciju “Dodaj artikl” nakon čega se pojavljuje spisak svih artikala iz koga je potrebno izabrati željeni artikl.

screenshot screenshot

Prilikom izbora željenog artikla je moguće raditi i pretragu tako što se u polje “Pretraga” unese deo naziva artikla,
šifre ili barkoda nakon čega će Teron ESIR prikazati samo artikle koji odgovaraju zadatom kriterijumu. Dodatno, pritiskom na ikonice sa desne strane “Pretraga” polja (icon) je moguće poređati prikazane artikle po nazivu odnosno po šifri u rastućem redosledu dok naredni pritisak na istu ikonicu će ih poređati u opadajućem redosledu.

Nakon izbora željenog artikla se pojavljuje ekran na kome je moguće dodatno odrediti količinu izabranog artikla koja će biti dodata na račun preko ove prečice kao i boju same prečice kako bi se razlikovala od drugih. Ukoliko je količina svaki put promenljiva (npr. artikl se prodaje na količinu koja se meri) onda se u uključivanjem opcije “Promenljiva količina” količina postavlja na 0.000 i kada se ovakav artikl bude dodavao na račun ESIR će pitati svaki put da se unese količina koja se može uneti ručno ili povlačenjem sa vage ukoliko je ista podešena.

screenshot screenshot

Moguće je napraviti više prečica ka istom artiklu u okviru iste ili različitih grupa i svaka prečica može da ima različitu količinu koja se dodaje na račun. Na ovaj način se može ubrzati pravljenje računa u slučajevima kada se isti artikl prodaje u nekoliko različitih količina.

Izmena i brisanje prečice ka artiklu

Ukoliko je potrebno izmeniti podatke (količinu i/ili boja) pojedine prečice ka artiklu ili se želi obrisati prečica potrebno je duže pritisnuti prečicu dok se ne pojave opcije “Obriši” i “Izmeni” izborom kojih se briše izabrana prečica ili menjaju podaci o istoj.

Pravljenje nove grupe

Kako bi se dodatno olakšalo pronalaženje željenog artikla u slučaju da je broj artikala u bazi veći, moguće je napraviti i grupe tako da se srodni artikli nalaze u okviru jedne grupe. Ukoliko je potrebno, grupe mogu da sadrže i podgrupe tako da je na ovaj način moguće organizovati brz pronalazak velikog broja artikala.

Da bi se dodala nova grupa potrebno je pritisnuti na znak plus (icon) na slobodnom polju a potom izabrati opciju “Dodaj grupu” nakon čega se pojavljuje ekran za unos naziva grupe kao i mogućnost da se promeni boja grupe kako bi se lakše vizuelno razlikovala od drugih grupa.

screenshot screenshot

Izmena i brisanje grupe

Ukoliko je potrebno izmeniti podatke (naziv i/ili boju) vezano za pojedinu grupu ili se želi obrisati cela grupa potrebno je duže pritisnuti grupu dok se ne pojave opcije “Obriši” i “Izmeni” izborom kojih se briše izabrana grupa ili menjaju podaci o istoj. Da bi se grupa mogla obrisati neophodno je prvo obrisati njen ceo sadržaj (prečice i podgrupe) tako da bude potpuno prazna pre samog brisanja.

Pravljenje prečice za kategoriju artikala

Pored prečica ka artiklima i grupama, moguće je napraviti prečicu i ka nekoj od kategorija artikala. Izborom ovakve prečice otvara se pregled podkategorija kao i artikala koji pripadaju trenutno izabranoj kategoriji.

Dodavanje artikla na račun

Dodavanje artikla sa liste najčešće korišćenih artikala na račun se radi pritiskom na prečicu za odgovarajući artikal nakon čega će artikl biti automatski dodat na račun sa količinom koja je određena prilikom pravljenja prečice. Ukoliko na računu već postoji stavka sa ovim artiklom i istom cenom nova količina će biti dodata na postojeću stavku.

Spisak svih artikala

U zavisnosti od širine ekrana uređaja spisak svih artikala je pozicioniran u desnom delu (opcija “Lista”) ukoliko je ekran širi odnosno nalaze se samostalno na uređajima sa užim ekranima i pristupa im se izborom “Lista” opcije na vrhu ekrana.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu se nalazi spisak svih artikala i pritiskom na želejni artikl isti se automatski dodaje na račun sa odgovarajućom cenom i količinom jedan.

Na uređajima sa užim ekranom gde se unos računa nalazi samostalno na ekranu postoji i dugme “Ukupno” na dnu ekrana koje prikazuje trenutnu ukupnu vrednost računa i pritiskom na isti se prelazi na ekran za pregled unetih stavki računa.

Ukoliko je potrebno dodati artikl sa drugom cenom, količinom i/ili poreskom grupom neophodno je dugo pritisnuti na željeni artikl nakon čega se pojavljuje ekran na kome je moguće izmeniti predefinisane vrednosti za taj artikl.

screenshot screenshot

Prilikom izbora željenog artikla je moguće uraditi i pretragu tako što se u polje “Pretraga” unese deo naziva artikla ili šifre ili barkoda nakon čega će Teron ESIR skratiti spisak samo na artikle koji odgovaraju zadatom kriterijumu. Dodatno, pritiskom na ikonice sa desne strane “Pretraga” polja (icon) je moguće poređati spisak artikala po nazivu odnosno po šifri u rastućem redosledu dok naredni pritisak na istu ikonicu će ih poređati u opadajućem redosledu.

Pregled i detalji računa

U zavisnosti od širine ekrana uređaja pregled sadržaja računa kao i ažuriranje detalja računa je pozicioniran u levom delu ukoliko je ekran širi odnosno nalazi se samostalno na uređajima sa užim ekranima i pristupa mu se pritiskom na dugme “Ukupno” tokom unosa računa.

screenshot screenshot

Na vrhu ovog ekrana može se izabrati tip računa (Promet, Predračun, Kopija, Obuka ili Avans), tip transakcija (Prodaja ili Refundacija), dok se sa desne strane nalazi narandžasta ikonica (icon) pritiskom na koju se briše celokupan sadržaj unetog računa.

Pritiskom na ikonicu sa tri linije (icon) otvara se meni sa dodatnim opcijama:

 • Detalji računa - unos dodatnih informacija vezano za sam račun
 • Konačni račun - unos dodatnih informacija prilikom izdavanja konačnog računa i ova opcija se pojavljuje jedino ukoliko je tip računa “Promet”, “Kopija” ili “Obuka”.
 • Popust na račun - unos informacija o popustu na račun
 • Nalog - štampanje naloga za kuhinju i bar sa artiklima koji se trenutno nalaze na računu (ova opcija je dostupna samo u Teron Plus paketu).

U slučaju da su uneti dodatni detalji računa kao što su podaci o referentnom dokumentu ili o kupcu u nastavku će isti biti prikazani.

Ispod ovih opcija se nalazi sadržaj računa, po jedna linija za svaku stavku računa gde su navedeni naziv artikla, jedinica mere, poreska stopa, jedinična cena, količina i ukupna cena. Pritiskom na pojedinačnu stavku se otvara ekran za izmenu detalja stavka: cene, količine, poreske grupe kao i popusta na stavku (neke od izmena će biti dostupne samo ako su u osnovnim podešavanjima uključena).

screenshot screenshot

Ispod stavki računa se nalazi ukupan iznos računa a ukoliko su uneti i tipovi plaćanja biće navedeni iznosi za svaki tip plaćanja pojedinačno kao i ukupan iznos i iznos za povraćaj. U slučaju da su navedeni neispravni iznosi u tipovima plaćanja (npr. plaćeno je manje od iznosa računa ili je plaćeno više tako da je kusur veći od ukupne uplate gotovinom) ova linija će biti crvena.

Ispod ovih opcija se nalazi dugme “Štampa” i dugim pritiskom na ovo dugme se račun šalje na fiskalizaciju i štampu. Pored štampanja računa na štampaču pritiskom na strelicu na ovom dugmetu (icon) se može izabrati opcija “Pošalji na e-mail” ili “Prosledi račun”.

Pored ovog dugmeta se nalazi dugme “Tip plaćanja” pritiskom na koji se otvara ekran za unos iznosa uplate po raznim tipovima plaćanja.

Detalji računa

Na ovom ekranu možete uneti dodatne informacije vezane za ovaj račun.

screenshot screenshot

 • Ref. dokument - u ovom polju se unosi broj računa sa kojim je povezan ovaj račun (npr. ako se izdaje Promet Refundacija račun onda se u ovo polje unosi broj računa koji se refundira). Ukoliko se račun na koji se referencira već nalazi u bazi ovog uređaja (izdat je na ovom uređaju) pritiskom na ikonicu sa desne strane polja “Ref. dokument” (icon) Teron ESIR će pokušati da pronađe ovaj račun i ukoliko ga nađe popuniće odgovarajuću vrednost u naredno polje “Ref. datum”.
 • Ref. datum - u ovom polju se unosi datum i vreme kada je izdat račun koji se referencira. Radi olakšanog unošenja pritiskom na ikonicu sa desne strane ovog polja (icon) se otvara ekran za brz izbor datuma i vremena.
 • Kupac - u ovom polju se unosi vrsta i identifikator kupca. Pritiskom na strelicu sa leve strane ovog polja bira se vrsta broja kupca izborom jedne od ponuđenih vrednosti (10-PIB, 11-JMBG, itd.). Pritiskom na ikonicu sa desne strane ovog polja (icon) se otvara ekran na kome se pretražuje baza komitenata i nakon izbora željenog komitenta njegov broj kupca će se automatski upisati u ovo polje. Ukoliko je aktivna Teron Plus licenca na ekranu za pretragu kompanija se pojavljuju i opcija za pretragu “Baze kompanija” putem koje se pretražuje kompletna baza svih kompanija.
 • Opciono polje kupca - u ovom polju se unosi vrsta i dodatna informacije o kupcu. Vrsta dodatne informacije je jedna od ponuđenih vrednosti pritiskom na strelicu sa leve strane ovog polja.
 • Uplaćeno na dan - ovo polje se pojavljuje jedino ukoliko za avansne račune i sadrži datum i vreme uplate avansa i koristi se u slučaju da je avansna uplata bila u prethodnim danima.
Konačni račun

Na ovom ekranu se mogu uneti dodatne informacije prilikom izdavanja konačnog računa:

screenshot screenshot

 • Broj poslednjeg avansnog računa - u ovo polje se unosi broj poslednjeg avansnog računa. Ukoliko je isti izdat na istom uređaju nakon unosa broja se može pritisnuti ikonica sa desne strane ovog polja (icon) i ukoliko Teron ESIR pronađe taj avansni račun automatski će popuniti sva naredna polja.
 • Datum poslednjeg avansnog računa - u ovo polje se unosi datum poslednjeg avansnog računa. Radi olakšanog unošenja pritiskom na ikonicu sa desne strane ovog polja (icon) se otvara ekran za brz izbor datuma i vremena.
 • Plaćeno avansno - u ovo polje se unosi ukupan iznos koji je plaćen avansno do momenta izdavanja konačnog računa.
 • PDV na avans - u ovo polje se unosi ukupan iznos poreza koji je obračunat na prethodnim avansnim računima.
Popust na račun

Na ovom ekranu se može uneti procentualni iznos popusta na celokupan račun izborom jedne od predefinisanih vrednosti ili ručnim unosom nekog drugog procenta popusta u polje “Popust na račun”. Ukoliko račun sadrži popust Teron ESIR će umanjiti iznos svake stavke na računu za uneti procenat i odštampati dodatnu informaciju na kraju računa o popustu.

screenshot screenshot

Nalog

Izborom ove opcija se pojavljuje ekran na kome su prikazani svi artikli koji se trenutno nalaze na računu.

screenshot screenshot

Pritiskom ne ikonicu ispred naziva artikla (icon) se označava da li će taj artikl biti odštampan na nalogu a na kraju reda se bira da li se artikl nalazi na nalogu za kuhinju ili za bar. Na vrhu ekrana u redu “Označi sve” se nalaze iste ove opcije pritiskom na bilo koju ista će biti primenjena na sve artikle. Kada su nalozi adekvatno podešeni pritiskom na dugme “Štampa” se štampaju nalozi za kuhinju i bar.

Tip plaćanja

Na ovom ekranu se može uneti iznos uplate razvrstan po različitim tipovima plaćanja. Na vrhu ekrana sa leve strane je prikazan ukupan iznos računa dok je sa desne strane navedena suma unetih iznosa po tipovima plaćanja. Pritiskom na ikonicu sa desne strane (icon) pojedine vrste plaćanja će automatski uneti ceo preostali iznos za plaćanje u okviru te vrste plaćanja.

screenshot screenshot

Fiskalizacija i štampa računa

Poslednji korak u izdavanju računa je fiskalizacija i štampanje računa koje se pokreće dugim pritiskom na dugme “Štampa”.

Ukoliko je podešen platni terminal (Teron Plus licenca neophodna) i ako tip plaćanja sadrži plaćanje karticom onda će ESIR prvo kontaktirati platni terminal da izvrši naplatu navedenog iznosa a tek po uspešnoj naplati će nastaviti dalje sa fiskalizacijom. U slučaju da naplata nije bila uspešna ESIR neće uraditi fiskalizaciju računa niti štampu i vratiće se na ekran za unos računa. Većina modela platnih terminala automatski šalje informacije o neuspešnim transakcijama međutim postoje i određeni modeli koji to ne rade tako da korisnik mora ručno i na ESIR-u da prekine transakciju pritiskom na dugme “Odustani”.

Kada se fiskalizacija uspešno obavi račun će biti odštampan ili poslat korisniku putem elektronske pošte ili deljenjem uz pomoć drugih aplikacija (deljenje putem drugih aplikacija je dostupno samo na Android telefonima/tabletima). Za pristup drugim opcijama slanja (e-mail ili deljenje) potrebno je pritisnuti strelicu na desnoj strani dugmeta “Štampa” (icon) a potom izabrati željenu opciju za slanje računa. U slučaju slanja računa putem elektronske pošte neophodno je uneti e-mail adresu korisnika ili pritiskom na ikonicu sa desne strane ovog polja (icon) se otvara ekran na kome se pretražuje baza komitenata i nakon izbora željenog komitenta njegova e-mail adresa će se automatski upisati u ovo polje.

Ukoliko je došlo do greške tokom fiskalizacije ili štampe računa prikazaće se odgovarajuća poruka na ekranu. U slučaju da je račun fiskalizovan ali nije odštampan (npr. zbog nedostka papira u štampaču) biće prikazana odgovarajuća poruka i ponuđena mogućnost da se račun odštampa ponovo. U svakom slučaju, obzirom da je račun fiskalizovan, moguće ga je pronaći u spisku transakcija i po potrebi napraviti i odštampati kopiju računa (detaljnije objanšnjeno u sekciji Transakcije).

U slučaju da račun nije fiskalizovan potrebno je otkloniti problem i ponovo pokušati fiskalizaciju i štampu računa.

Transakcije

U ovom delu aplikacije možete pronaći prethodno izdate račune i obaviti razne operacije na prethodno izdatim računima.

screenshot screenshot

Ukoliko je e-Faktura omogućena na samom vrhu ekrana će se pojaviti tri sekcije gde se prva (Fiskalni računi) odnosi na pregled transakcija vezanih za fiskalne račune dok su druge dve vezane za e-Fakturu što je detaljnije objašnjeno u poglavlju e-Faktura.

U gornjem delu ekrana se nalazi polje u kome se može uneti željeni datum nakon čega će na ekranu biti prikazani svi računi koji su izdati navedenog dana sa informacijama o broju računa, vrsti računa i tipu transakcije, datumu i vremenu izdavanja računa i ukupnom iznosu računa. Računi su poređani od novijeg ka starijem i moguće ih je poređati u obrnutom redosledu pritiskom na strelicu sa desne strane polja gde je unet datum (icon).

Pored pregleda računa po datumu moguće je uraditi naprednu pretragu kako bi se lakše pronašao odgovarajući račun. Pritiskom na ikonicu u gornjem desnom uglu (icon) otvara se ekran za naprednu pretragu.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu je moguće uneti razne kriterijume kako bi se izdvojili samo računi koji odgovaraju zadatim uslovima. Kriterijumi su opcioni i samo uneti će biti uzeti u obzir.

 • PFR broj računa - samo račun sa navedenim brojem će biti uzet u obzir
 • Izaberite datumski opseg - samo računi izdati u okviru zadatog datumskog opsega će biti prikazani
 • Od iznosa - samo računi čija ukupna vrednost je jednaka ili veća od zadate vrednosti će biti prikazani
 • Do iznosa - samo računi čija ukupna vrednost je jednaka ili manja od zadate vrednosti će biti prikazani
 • Kupac - samo računi sa navedenim brojem kupca će biti uzeti u obzir
 • Ref. broj računa - samo računi koji imaju navedeni referentni broj računa će biti uzeti u obzir
 • Izaberite tipove računa - samo računi označenih tipova će biti uzeti u obzir
 • Izaberite tipove transakcija - samo računi označenih tipova transakcija će biti uzeti u obzir
 • Izaberite tipove plaćanja - samo računi sa označenim tipovima plaćanja će biti uzeti u obzir

Nakon popunjavanja odgovarajućih vrednosti na ovom ekranu i pritiska na dugme “OK” biće prikazani svi računi koji odgovaraju zadatim kriterijumima.

Pritiskom na željeni račun biće prikazan njegov izgled na ekranu koji potpuno odgovara izgledu odštampanog računa.

screenshot screenshot

U gornjem desnom uglu se nalazi ikonica (icon) pritiskom na koju se otvara spisak operacija koje je moguće uraditi na izabranom računu:

 • Kopija na štampač - izdaje se automatski novi kopija račun i štampa na štampaču.
 • Kopija na e-mail - izdaje se automatski novi kopija račun i šalje na e-mail korisnika.
 • Kopiraj i prosledi - izdaje se automatski novi kopija račun i deli putem drugih aplikacija (dostupno samo na Android telefonima).
 • Refundacija - izdaje se automatski refundacija račun za izabran račun. Nakon izbora ove opcije otvara se ekran za unos novog računa sa popunjenim svim podacima, izabranim tipom transakcije Refundacija i u detaljima računa potrebno je uneti podatke o kupcu. Ova opcija nije dostupna ukoliko je izabrani račun tipa refundacija.
 • Prenesi sadržaj u novi račun - otvara se unos novog računa sa popunjenim podacima sa izabranog računa. Ova opcija se najčešće koristi ukoliko je potrebno izdati nov račun sa istim ili sličnim sadržajem kao račun koji je već izdat i na ovaj način se može ubrzati ovaj proces tako što se izbegava unos podataka ponovo.
 • Izdaj naredni avansni račun - izdaje se automatski naredni avansni račun. Nakon izbora ove opcije otvara se ekran za unos novog računa sa popunjenim svim podacima. Ova opcija je dostupna samo ukoliko je izabran avansni račun i suma svih prethodnih avansnih plaćanja je manja od ukupnog iznosa računa.
 • Izdaj konačni račun - izdaje se konačni račun što automatski prvo izdaje Avans Refundacija račun za sve prethodno izdate avansne račune a potom Promet Prodaja račun a sve prema specifikaciji PURS-a za izdavanje konačnih računa. Nakon izbora ove opcije otvara se ekran za unos novog računa sa popunjenim svim podacima. Ova opcija je dostupna samo ukoliko je izabran avansni račun.

Blagajna

U ovom delu aplikacije se nalaze detalji vezani za trenutno stanje blagajne kao i razni izveštaji o poslovanju.

screenshot screenshot

Na vrhu ekrana je prikazano vreme kada je urađen poslednji presek stanja kao i ukupan promet i stanje blagajne nakon tog momenta. U gornjem desnom uglu se nalazi ikonica pritiskom na koju se pojavljuje spisak dodatnih akcija:

 • Detalji - detaljniji prikaz prometa od poslednjeg preseka stanja
 • Ulaz novca - deponovanje novca u blagajnu
 • Izlaz novca - povlačenje novca iz blagajne
 • Presek stanja - presek stanja odnosno svođenje svih prometa na nulu osim stanja novca u blagajni. Stanje novca u blagajni se ne menja nakon preseka stanja i ukoliko je potrebno i stanje novca svesti na nulu onda je neophodno uraditi ulaz odnosno izlaz novca iz blagajne za iznos koji se trenutno nalazi u blagajni.

Na ovom ekranu su dostpuni i sledeći izveštaji:

 • Presek stanja - prikaz ukupnog prometa, poreza, stanja blagajne, prometa po poreskim stopama, kasirima i vrstama plaćanja od poslednjeg preseka stanja.
 • Dnevni izveštaj - prikaz ukupnog prometa, poreza, stanja blagajne, prometa po poreskim stopama, kasirima i vrstama plaćanja za zadati datumski ospeg.
 • Presek po poreskim stopama - prikaz ukupnog prometa po poreskim stopama i vrstama računa za zadati datumski opseg.
 • Presek po kasirima - prikaz ukupnog prometa po kasirima za zadati datumski ospeg.
 • Presek po artiklima - prikaz ukupnog prometa po artiklima za zadati datumski opseg.
 • Presek po kategorijama - prikaz ukupnog prometa po artiklima grupisanim u kategorije za zadati datumski opseg.
 • Transakcije - detaljan spisak računa sa detaljima o svim stavkama računa za zadate kriterijume.
 • Avansni računi - izveštaji sa otvorenim i zatvorenim avansnim računima (Teron Plus licenca neophodna).
 • Lager lista - izveštaj sa trenutnim stanjem lagera (Teron Plus licenca neophodna) za sve artikle (izveštaj “Lager lista (svi artikli)”) ili samo sa artiklima čija količina nije nula (izveštaj “Lager lista (na stanju)”)

Nakon zadavanja parametara izveštaja isti će biti prikazan na ekranu na isti način kako će izgledati ukoliko se odštampa na štampač.

screenshot screenshot

U gornjem desnom uglu se nalaze ikonice pritiskom na koje se može račun može odštampati (icon), poslati na e-mail (icon) ili podeliti putem druge aplikacije (icon).

Ukoliko se izveštaj šalje putem email-a biće prosleđen na zadatu email adresu u XLSX (Excel) formatu i email na koji je poslat će biti zapamćen tako da će ga Teron ESIR nuditi i naredni put obzirom da je čest slučaj da se izveštaji uvek prosleđuju na isti email.

U slučaju deljenja putem drugih aplikacija izveštaj će biti prosleđen kao slika (u PNG formatu) i ova opcija je dostupna samo na Android telefonima/tabletima.

Izveštaj Transakcije je moguće samo proslediti na e-mail u XLSX formatu i zbog svoje kompleksnosti nije dostupan za štampanje ili prosleđivanje kao slika.

Info

Na ovoj stranici se nalaze razne informacije vezane za aplikaciju na uređaju: podaci o LPFR-u/VPFR-u, verzije LPFR-a i ESIR-a, podaci o sertifikatu na bezbednosnom elementu (LPFR) odnosno fajlu (VPFR), iznos nepotvrđenih računa (ova informacija se pojavljuje samo ako se koristi LPFR), podaci o vlasniku licence, spisak svih licenci koje još uvek nisu istekle kao i podaci o samom uređaju.

Pored navedenih podataka na vrhu stranice se nalazi dugme “Odjava” pritiskom na koji trenutni korisnik će biti odjavljen i aplikacija se vraća na ekran za prijavu prodavca (ovo dugme se ne pojavljuje ako je u podešavanjima uključena opcija “Automatsko logovanje”).

screenshot screenshot

Tokom rada sistema mogu se pojaviti dodatna obaveštenja koja su bitna za funkcionisanje sistema. U tom slučaju na ikonici na dnu ekrana koja vodi ka ovoj stranici će se pojaviti broj u krugu. Broj označava broj informacija koje postoje dok boja kruga označava bitnost informacije:

 • plavi krug - postoji nova opšte obaveštenje (funkcionisanje sistema nije ugroženo)
 • narandžasti krug - postoji upozorenje na koje korisnik treba da obrati pažnju i razreši problem kako bi sistem funkcionisao bez zastoja
 • crveni krug - postoji kritično upozorenje i korisnik mora da razreši navedeni problem pre nego što može dalje da nastavi sa fiskalizacijom.

Može se desiti da postoji više informacija različitog nivoa kritičnost i u tom slučaju boja ikonice će odgovarati informaciji sa najvišim nivoom kritičnosti.

Moguće informacije koje se mogu pojaviti su:

Informacija (plavi krug):

 • Nova verzija aplikacije je dostupna. U ovom slučaju će se pojaviti dugme za preuzimanje u okviru ove stranice. Preporuka je da se uvek preuzme nova verzija aplikacije.

Upozorenja (narandžasti krug):

 • Baterija je skoro prazna. Neophodno je da dopuniti bateriju kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Slobodan prostor na disku je ispod 100 MB. Potrebno je osloboditi dodatni prostor kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Licenca za korišćenje aplikacije ističe za manje od 30 dana. Neophodno je produžiti licencu kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Ukupan iznos svih neiščitanih računa je preko 75% od maksimalnog iznosa. Neophodno uraditi iščitavanje računa kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije
 • Sertifikat na bezbednosnom elementu ističe za manje od 30 dana. Neophodno obnoviti sertifikat kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.

Kritična upozorenja (crveni krug):

 • Baterija je prazna i dalja fiskalizacija nije moguća. Neophodno je da dopuniti bateriju kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Slobodan prostor na disku je ispod dozvoljenog minimuma i dalja fiskalizacija nije moguća. Potrebno je osloboditi dodatni prostor kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Licenca za korišćenje je istekla i dalja fiskalizacija nije moguća. Neophodno je produžiti licencu kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Ukupan iznos svih neiščitanih računa je preko maksimalnog iznosa i dalja fiskalizacija nije moguća. Neophodno uraditi iščitavanje računa kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.
 • Sertifikat na bezbednosnom je istekao i dalja fiskalizacija nije moguća. Neophodno obnoviti sertifikat kako bi se obezbedio nesmetan dalji rad aplikacije.

Kako bi se obezbedio nesmetan rad aplikacija neophodno je odmah reagovati na upozorenja i otkloniti navedeni problem. Ukoliko upozorenja prerastu u kritična upozorenja dalja fiskalizacija neće biti moguća.

Podešavanja

Na ovom ekranu se mogu obaviti razna podešavanja kako bi se aplikacija prilagodila da odgovara potrebama korisnika. Glavne sekcije u podešavanjima su:

 • Osnovna podešavanja - podešavanja raznih opštih parametara.
 • Štampa - podešavanja vezana za štampu.
 • Ekran za kupca - podešavanje ekrana za kupca.
 • Vaga - podešavanja vezana za vagu.
 • Platni terminal - podešavanja vezana za platni terminal (Teron Plus licenca neophodna).
 • Artikli - održavanje baze artikala.
 • Komitenti - održavanje baze komitenata.
 • E-Faktura - podešavanja vezana za e-Fakture (Teron Plus licenca neophodna).
 • PFR podešavanja - podešavanja vezana za LPFR i VPFR mod rada.
 • Prodavac - ažuriranje radnika koji koriste ovaj uređaj kao i promena PIN koda trenutno prijavljenog radnika (ova opcija nije dostupna ukoliko je uključeno “Automatsko logovanje” u osnovnim podešavanjima).
 • Rezervne kopije - pravljenje rezervne kopije podataka ili vraćanje podataka iz rezervne kopije (ova opcija je dostupna samo na Android uređajima).
 • Uputstvo za korišćenje - prikaz detaljnog uputstva za korišećenje Teron proizvoda

screenshot screenshot

Osnovna podešavanja

screenshot screenshot

U okviru ove sekcije se mogu podesiti razna osnovna podešavanja:

 • Jezik - izbor jezika
 • Automatsko logovanje - ukoliko je uključeno aplikacija neće zahtevati PIN kod radnika na početku i neće voditi evidenciju o prometu po kasirima.
 • Duži pritisak za štampu računa - ukoliko je uključeno potrebno je duže pritisnuti dugme za fiskalizaciju i štampanje računa.
 • Automatska odjava nakon unetog računa - ukoliko je uključeno ESIR će automatski odjaviti radnika nakon uspešne fiskalizacije i štampanja računa.
 • Tastatura maksimalne veličine - ukoliko je uključeno ESIR će povećati numeričku tastaturu prilikom unosa računa shodno slobodnom prostoru.
 • Prikaz slova na tastaturi - ukoliko je uključeno slova će biti prikazana na tastaturi na osnovnom ekranu prilikom unosa računa. Ova opcija odgovara korisnicima koji su formirali šifre artikala na osnovu slova (npr. naziva artikla).
 • Isključi decimali pri unosu količine - ukoliko je uključeno količina u prilikom unosa računa će biti ceo broj. Ova opcija odgovara korisnicima koji prodaju artikle čija količina je uvek ceo broj i na ovaj način ubrzavaju unos količine.
 • Novi artikl na vrhu računa - ukoliko je uključena ova opcija kada se dodaje novi artikl na račun on će biti pozicioniran na vrhu računa. Ova opcija olakšava vizuelni pregled da li je artikl dodat na račun u slučaju kada su računi često veliki i dodavanje stavke na račun na dnu ne bi bilo vidljivo.
 • Striktna kontrola kusura - ukoliko je uključno neće biti dozvoljeno da se prilikom pravljenja računa unesu iznosi po raznim tipovima plaćanja tako da kusur prevazilazi iznos uplaćene gotovine na tom računu.
 • Omogućen popust na stavku prilikom unosa računa - ukoliko je ova opcija uključena na pregledu računa će biti prikazan iznos popusta a izborom pojedine stavke računa je moguće odrediti popust samo na tu stavku.
 • Dozvoljena promena poreske stope na računu - ukoliko je uključeno prilikom unosa računa je moguće za pojedinačan artikl promeniti poresku stopu.
 • Provera da li je artikl na stanju prilikom prodaje - ukoliko je opcija uključena ESIR će vršiti proveru da li postoji dovoljn količina artikla na stanju i ukoliko ne postoji neće biti dozvoljeno dodavanje takvog artikla na račun (Teron Plus licenca neophodna)
 • Automatsko izdavanje kopije računa pri refundaciji - ukoliko je uključeno ESIR će prilikom refundacije računa automatski napraviti i odštampati kopiju računa.
 • Prenos računa na server - ukoliko je uključno svi fiskalni računi će biti preneti na Teron Portal gde su dostupni korisniku na pregled i pravljenje odgovarajućih izveštaja.
 • Više otvorenih računa - ukoliko je ova opcija uključena biće omogućeno unošenje više računa paralelno putem izbora pozicije računa (Teron Plus licenca neophodna).
 • Vrste računa - izborom ove opcije otvara se novi ekran na kome su prikazane sve vrste računa i korisnik može dodatno da ograniči koje vrste računa će biti dostupne prilikom unosa računa.
 • Tipovi plaćanja - izborom ove opcije otvara se novi ekran na kome su prikazani svi dozvoljeni tipovi plaćanja i korisnik može dodatno da ograniči koji tipovi plaćanja će biti dostupni prilikom unosa računa (kolona “Aktivni”) kao i da izabere jednu vrstu plaćanja na koju će biti razvrstan kompletan iznos uplate ukoliko tokom unosa računa nije navedeno drugačije kroz opciju “Tip plaćanja” (opcija “Podrazumevani”).
 • Početna strana - izbor koji ekran se je inicijalno izabran prilikom unosa računa: Unos (ekran sa numeričkom tastaturom na kome se unose šifre artikala i količna), Najčešći ili Lista. Obzirom da na uređajima sa širim ekranom ima više prostora i Unos ekran je uvek vidljiv, onda se na njemu bira samo između “Najčešći” i “Lista” ekrana.

Štampa

U okviru ove sekcije se mogu podesiti razni parametri vezani za štampanje računa i izveštaja.

 • Podešavanje štampača (većina opcija nije dostupna na uređajima sa integrisanim i podržanim štampačem)
  • Štampanje računa - ukoliko je ova opcija isključena neće biti moguća štampa računa već isključivo slanje na email ili deljenje putem druge aplikacije (dostupno samo na Android telefonima/tabletima).
  • Izbor štampača - pritiskom na strelicu sa desne strane otvara se spisak dostupnih štampača gde korisnik može da izabere štampač koji želi da koristi.
  • Tip štampača - kroz ovu opciju se može izabrati tip štampača:
   • EscPos - velika većina termalnih štampača je ovog tipa
   • Cpcl - mali broj termalnih štampača je ovog tipa
   • System - štampanje se prepušta operativnom sistemu (ova opcija je dostupna samo na PC Windows i Linux uređajima)
  • Izgled štampe - ukoliko je izabran “System” tip štampača preko ove opcije možete da izaberete da li će račun biti odštampan kao fiskalni isečak (opcija: “Štampaj kao isečak”) ili kao račun prilagođen A4 formatu (opcija: “Štampaj kao račun (A4)”) (Teron Plus licenca neophodna)
  • Širina računa u pikselima - navodi se broj piksela u jednom redu, za termalne štampače sa 58mm trakom to je najčešće 386 dok je za 80mm broj pikesala 575.
  • Veličina teksta - navodi se veličina teksta prilikom štampe u pikselima (19 piksela je preporučena vrednost za termalne štampače sa 58mm trakom odnosno 23 piksela za 80mm traku).
  • Širina QR koda u pikselima - moguće je podesiti širinu QR koda u pikselima, ukoliko nije navedena vrednost QR kod će biti širok tako da potpuno popuni širinu papira na termalnim štampačima sa 58mm trakom.
  • Broj praznih linija na početku računa - navodi se broj linija koliko je potrebno pomeriti papir pre štampanja. Na većini štampača ova vrednost treba da bude 0.
  • Broj praznih linija na kraju računa - navodi se broj linija koliko je potrebno pomeriti papir nakon štampanja kako bi se papir ispravno pozicionirao za sečenje. Na većini štampača ova vrednost je 3.
  • Sečenje papira - navodi se način sečenja papira:
   • Povuci i preseci papir - štampač će pomeriti sam papir dovoljno kako bi se pozicionira ispravno za sečenje papira i uraditi sečenje (u slučaju da poseduje automatski sekač papira). Pojedini štampači ne podržavaju ovu komandu. Ukoliko štampač podržava ovu komandu onda Broj praznih linija na kraju računa treba postaviti na vrednost 0 jer će sam štampač pomeriti papir koliko je potrebno.
   • Preseci papir - štampač će uraditi sečenje odmah nakon štampanja računa (u slučaju da poseduje automatski sekač papira).
   • Bez sečenja papira - na kraju štampe se neće slati bilo kakva dodatna komanda vezana za sečenje papira.
  • Pauza između štampe dva povezana isečka - ESIR će napraviti pauzu u navedenom iznosu sekundi između štampe dva povezana računa (npr. između štampe avans refundacija i konačnog računa ili između štame naloga za kuhinju i bar). Ova opcija se koristi na uređajima koji imaju štampač koji ne podržava automatsko presecanje papira kako bi se dalo dovoljno vremena korisniku da odcepi jedan račun pre štampe narednog povezanog računa.
  • Širina papira (cm) - navodi se širina papira, ukoliko nije navedena vrednost koristi se širina A4 papira (ova opcija se pojavljuje samo ako je tip štampača System)
  • Visina papira (cm) - navodi se širina papira, ukoliko nije navedena vrednost koristi se visina A4 papira (ova opcija se pojavljuje samo ako je tip štampača System)
  • Rezolucija štampača (dpi) - navodi se DPI rezolucija štampača (broj tačaka po inču), ukoliko nije navedena vrednost koristi se 300dpi (ova opcija se pojavljuje samo ako je tip štampača System)
 • Zaglavlje računa - izborom ove opcije otvara se ekran na kome je moguće podesiti:
  • Preuzmi - pritiskom na ovo dugme podešavanja se povlače sa Teron Portala na kome se može podesiti tekst i slika koji se štampaju na početku i na kraju računa.
  • Tekst zaglavlja računa - tekst koji se pojavljuje na početku računa. Na uređajima sa Teron Plus licencom moguće je dodati i 1D i 2D barkodove (QR kod) u zaglavlje računa.
  • Tekst podnožja računa - tekst koji se pojavljuje na kraju računa. Na uređajima sa Teron Plus licencom moguće je dodati i 1D i 2D barkodove (QR kod) u zaglavlje računa.
  • Tekst obaveštenja o popustu - tekst koji se pojavljuje na kraju računa i sadrži informaciju o popustu. Na mestima gde je u okviru ovog teksta naveden [POPUST] biće automatski unet iznos popusta u procentima a na mestu gde stoji [IZNOS POPUSTA] biće naveden iznos popusta u valuti. Ukoliko nije navedena vrednost u ovom polju standardni tekst koji se pojavljuje je “Ostvarili ste popust od [POPUST]% na celokupan iznos računa.”
 • Naziv kase - kroz ovu opciju može se podesiti tekstualni naziv kase koji će biti štampan na izveštajima. Ova opcija odgovara korisnicima koji imaju više kasa i na ovaj način kasnije mogu lako da odrede koji prethodno odštampan izveštaj odgovara kojoj kasi.
Barkod u zaglavlju i podnožju računa

Na uređajima sa Teron Plus licencom moguće je odštampati 1D i 2D barkodove (QR kod) u zaglavlju i podnožju računa tako što se doda linija u okviru podešavanja štampe u polju “Tekst zaglavlju računa” odnosno “Tekst podnožja računa” koja sadrži sledeći tekst:

BARCODE:format,širina,visina,sadržaj

 • format - format barkoda, može biti jedna od sledećih vrednosti: AZTEC, CODEBAR, CODE-39, CODE-93, CODE-128, DATA-MATRIX, EAN-8, EAN-13, ITF, MAXICODE, PDF-417, QR-CODE, RSS-14, RSS-EXPANDED
 • širina - širina barkoda u pikselima
 • visina - visina barkoda u piskelima
 • sadržaj - proizvoljan sadržaj koji će biti smešte u barkod. Ukoliko ovo polje ima vrednost PFR-BROJ onda će u barkod biti smešten PFR broj računa. Ova mogućnost je zgodna kod automatizacije skeniranja računa npr. za lakšu refundaciju.

Primeri:

BARCODE:QR-CODE,200,200,PFR-BROJ

BARCODE:QR-CODE,200,200,https://www.teron.rs

Ekran za kupca

screenshot screenshot

Na ovom ekranu se podešavaju svi parametri vezani za ekran koji je okrenut ka kupcu i na kome se prikazuju informacije o računu. U gornjem desnom uglu se nalazi dugme pritiskom na koje se može potpuno isključiti prikaz podataka na ekranu za kupce ili uključiti. Ukoliko je ova opcija uključena u nastavku će se pojaviti dodatne opcije za podešavanje:

 • Uređaj - izbor uređaja koji će biti korišćen kao ekran za kupce. Ukoliko glavni uređaj sadrži ugrađen ekran za kupce on će se pojaviti na ovom spisku pod nazivom “Internal” dok će se u slučaju spoljnih ekrana za kupce pojaviti naziv odgovarajućeg uređaja (Teron Plus paket neophodan).
 • Protokol - izbor protokola koji će biti korišćen za komunikaciju sa ekranom za kupce. U slučaju korišćenja ekrana koji je ugrađen u uređaj u okviru ove opcije se pojavljuje protokol pod nazivom “Interal” dok u ostalim slučajevima će se pojaviti podržani protokoli za komunikaciju (trenutno je podržan “EPSON ESC/POS” protokol).

U zavnisnosti od tipa uređaja i protokola u nastavku se mogu pojaviti dodatna podešavanja. U slučaju ESPON ESC/POS protokola moguće je dodatno podesiti sledeće opcije:

 • Veličina ekrana - u polja Širina i Visina se unosi broj slova i znakova koji može stati u jedan red kao i broj redova.
 • Kodna stranica - u ovom polju je potrebno izabrati kodnu stranicu koja je podešena na samom uređaju sa ekranom za kupce (ASCII - bez naših slova, CP1250 - latinica sa našim slovima, CP1251 - ćirilica sa našim slovima)
 • RS232 baud rate - parametar za komunikaciju sa ekranom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na ekranu (pogledati uputstvo za ekran za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 data bits - parametar za komunikaciju sa ekranom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za ekran za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 parity - parametar za komunikaciju sa ekranom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za ekran za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 stop bits - parametar za komunikaciju sa ekranom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za ekran za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 flow control - parametar za komunikaciju sa ekranom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za ekran za detalje kako da se podesi ovaj parametar).

Vaga

screenshot screenshot

U okviru ove sekcije se mogu podesiti razni parametri vezani za vagu. U gornjem desnom uglu se nalazi opcija za uključivanje i isključivanje vage. Ukoliko je ova opcija uključena u nastavku treba podesiti adekvatno parametre komunikacije sa vagom nakon čega će vaga biti dostupna za korišćenje tokom unosa računa.

Parametri komunikacije sa vagom:

 • Uređaj - izbor serijskog porta (odnosno USB-Serial konvertera na Android uređajima) na koji je povezana vaga
 • Protokol - izbor protokola sa kojim se komunicira sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 baud rate - parametar za komunikaciju sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 data bits - parametar za komunikaciju sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 parity - parametar za komunikaciju sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 stop bits - parametar za komunikaciju sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 flow control - parametar za komunikaciju sa vagom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na vagi (pogledati uputstvo za vagu za detalje kako da se podesi ovaj parametar).

Platni Terminal

screenshot screenshot

U okviru ove sekcije se mogu podesiti razni parametri vezani za platni terminal. U gornjem desnom uglu se nalazi opcija za uključivanje i isključivanje platnog terminala. Ukoliko je ova opcija uključena u nastavku treba podesiti adekvatno parametre komunikacije sa platnim terminalom nakon čega će vaga biti dostupna za korišćenje gde će ESIR pre fiskalizacije ukoliko je unet iznos u polje “Kartica” u tipovima plaćanja prvo poslati taj iznos na platni terminal da bude naplaćen i tek nakon uspešne naplate nastaviti sa fiskalizacijom i štampanjem računa.

Parametri komunikacije sa platnim terminalom:

 • Uređaj - izbor serijskog porta (odnosno USB-Serial konvertera na Android uređajima) na koji je povezan platni terminal
 • Protokol - izbor protokola sa kojim se komunicira sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 baud rate - parametar za komunikaciju sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 data bits - parametar za komunikaciju sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 parity - parametar za komunikaciju sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 stop bits - parametar za komunikaciju sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).
 • RS232 flow control - parametar za komunikaciju sa platnim terminalom, podešena vrednost treba da odgovara podešenoj vrednosti na platnom terminalu (pogledati uputstvo za platni terminal za detalje kako da se podesi ovaj parametar).

Artikli

U okviru ove sekcije se može ažurirati baza artikala kao i pregledati trenutno dostupne poreske stope.

Ažuriranje baze artikala

Izborom opcije “Izmeni” se otvara ekran na kome su prikazani trenutni artikli u bazi i omogućava dodavanje novih artikala, izmenu postojećih kao i sinhronizaciju baze između Teron Portala i uređaja.

screenshot screenshot

Na vrhu ekrana u okviru polja “Pretraga” se može uneti deo naziva artikla, šifre ili barkoda i aplikacija će prikazati samo artikle koji odgovaraju zadatim kriterijumima. Dodatno, pritiskom na ikonice sa desne strane “Pretraga” polja (icon) je moguće poređati prikazane artikle po nazivu odnosno po šifri u rastućem redosledu dok naredni pritisak na istu ikonicu će ih poređati u opadajućem redosledu.

U narednom redu pritiskom na ikonicu plus (icon) se otvara ekran za unos podataka o novom artiklu a pritiskom na ikonicu za sinhronizaciju (icon) se otvaraju sledeće opcije:

 • Preuzmi izmene - prenos izmena na bazi artikala sa Teron Portala na uređaj a koje su napravljene u međuvremenu nakon poslednjeg preuzimanja podataka.
 • Preuzmi sve - prenos kompletne baze artikala sa Teron Portala na uređaj.
 • Obriši sa uređaja - brisanje cele baze artikala na uređaju.
 • Pošalji sve na server - prenos celokupne baze artikala na server.

U nastavku ovog ekrana su prikazani artikli iz baze podataka i pritiskom na pojedinačni se otvara ekran za izmenu podataka. Svaka izmena koja se napravi na uređaju na bazi artikala se automatski prenosi na Teron Portal.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu je moguće uneti sledeće podatke:

 • Naziv - naziv artikla
 • Jedinica mere - jedinica mere artikla
 • Cena - cena artikla
 • Onemogućena promena cene prilikom unosa računa - ukoliko je ova opcija uključena neće biti dozvoljeno da se menja cena na računu za ovaj artikl.
 • Količina na lageru - trenutno stanje količine ovog artikla na lageru (dostupno samo uz Teron Plus paket).
 • Šifra artikla - šifra artikla koju određuje sam korisnik i koja se unosi prilikom unosa računa. Aplikacija će uvek ponuditi prvu narednu slobodnu šifru.
 • Barkod - barkod artikla
 • Poreska grupa - jedna ili više poreskih grupa po kojima je oporezovan artikl
Ažuriranje kategorija artikala

U okviru ove sekcije se mogu ažurirati kategorije artikala. Kategorije omogućavaju da se artikli grupišu u logičke celine za potrebe bržeg i lakšeg pronalaženja kao i za potrebe izveštavanja po kategorijama. Kategorija može imati i svoje podkategorije kako bi podela artikala bila adekvatnija prema potrebama poslovanja. Teron ESIR dozvoljava tri nivoa hijerarhije kategorija (osnovna kategorija / pod kategorija / pod pod kategorija).

screenshot screenshot

Na vrhu ovog ekrana se nalazi ikonica za sinhronizaciju (icon) pritiskom na koju se otvaraju sledeće opcije:

 • Preuzmi izmene - prenos izmena na bazi kategorija sa Teron Portala na uređaj a koje su napravljene u međuvremenu nakon poslednjeg preuzimanja podataka.
 • Preuzmi sve - prenos kompletne baze kategorija sa Teron Portala na uređaj.
 • Obriši sa uređaja - brisanje cele baze kategorija na uređaju.
 • Pošalji sve na server - prenos celokupne baze kategorija na server.

Pritiskom na ikonicu plus (icon) na vrhu ekrana se otvara ekran za unos podataka o novoj kategoriji koja će biti na prvom nivou, dok pritiskom na istu ikonicu plus pored svake kategorije se otvara ekran za unos nove kategorije koja će biti njena podkategorija, a pritiskom na postojeću kategoriju se otvara ekran za izmenu podataka.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu je moguće uneti željeni naziv kategorije, njenu poziciju (redni broj) u okviru istog nivoa kao i izabrati odgovarajuću boju. Ukoliko se radi o izmeni podataka postojeće kategorije, pritiskom na dugme “Obriši” kategorija će biti obrisana iz baze kategorija i u ovom slučaju svi artikli koji su pripadali ovoj kategoriji će biti ažurirani tako da više ne pripadaju ni jednoj kategoriji.

Poreske grupe

Na ovom ekranu su prikazane sve trenutno aktivne poreske grupe koje je propisao PURS sa oznakom, dužim nazivom kao i opcijom da se određena poreska grupa proglasi podrazumevanom tako što se uključi dugme sa desne strane. Podrazumevana poreska grupa će biti automatski izabrana prilikom registrovanja novog artikla.

screenshot screenshot

Lager

Teron ESIR pruža mogućnost da se automatski vodi evidencija stanja robe na lageru (neophodna Teron Plus licenca). Prilikom izdavanja računa Promet Prodaja prodata količina svakog artikla će biti umanjena za odgovarajući iznos odnosno prilikom izdavanja Promet Refundacija računa količina će biti vraćena na stanje.

U okviru podešavanja su dostupne tri opcije koje pružaju mogućnost ažuriranja trenutnog stanja lagera:

 • Ulaz robe na lager - evidentiranje ulaza robe na lager. Uneta količina pojedinog artikla će biti dodata na trenutno stanje na lageru.
 • Izlaz robe sa lagera - evidentiranje izlaza robe na lagera. Uneta količina pojedinog artikla će biti oduzeta sa trenutnog stanja na lageru.
 • Popis stanja lagera - evidentiranje trenutne količine robe na lagera. Uneta količina pojedinog artikla će postavljena kao trenutna količina na lageru.

Izborom odgovarajuće opcije otvara se forma za unos:

screenshot screenshot

Forma za unos je veoma slična kao i forma za unos sadržaja računa: moguće je uneti šifru artikla ili skenirati barkod, opciono uneti novu cenu artikla a zatim je potrebno uneti količinu koja se dodaje ili oduzima sa stanja odnosno postavlja kao trenutno stanje u zavisnosti da li se radi ulaz robe, izlaz robe ili popis stanja. Tokom unosa je uvek prikazana i trenutna količina kao i novo stanje koje će važiti ukoliko se pritiskom na dugme “Sačuvaj” evidentira promena. Nakon unosa promene stanja za jedan artikl sadržaj forme će biti obrisan i ista će biti spremna za unos narednog artikla.

Komitenti

U okviru ove sekcije se može ažurirati baza artikala. Izborom opcije “Izmeni” se otvara ekran na kome su prikazani trenutni komitenti u bazi i omogućava dodavanje novih komitenata, izmenu postojećih kao i sinhronizaciju baze između Teron Portala i uređaja.

screenshot screenshot

Na vrhu ekrana u okviru polja “Pretraga” se može uneti deo naziva komitenta, adrese, grada ili e-mail adrese i aplikacija će prikazati samo komitente koji odgovaraju zadatim kriterijumima. Dodatno, pritiskom na ikonice sa desne strane “Pretraga” polja (icon) je moguće poređati prikazane komitente po nazivu u rastućem redosledu dok naredni pritisak na istu ikonicu će ih poređati u opadajućem redosledu.

U narednom redu pritiskom na ikonicu plus (icon) se otvara ekran za unos podataka o novom komitentu a pritiskom na ikonicu za sinhronizaciju (icon) se otvaraju sledeće opcije:

 • Preuzmi izmene - prenos izmena na bazi komitenata sa Teron Portala na uređaj a koje su napravljene u međuvremenu nakon poslednjeg preuzimanja podataka.
 • Preuzmi sve - prenos kompletne baze komitenata sa Teron Portala na uređaj.
 • Obriši sa uređaja - brisanje cele baze komitenata na uređaju.
 • Pošalji sve na server - prenos celokupne baze komitenata na server.

U nastavku ovog ekrana su prikazani komitenti iz baze podataka i pritiskom na pojedinačni se otvara ekran za izmenu podataka. Svaka izmena koja se napravi na uređaju na bazi komitenata se automatski prenosi na Teron Portal.

screenshot screenshot

Na ovom ekranu je moguće uneti sledeće podatke:

 • Naziv - naziv komitenta
 • Broj kupca - jedinstven identifikator komitenta (PIB, JMBG, …) i ovaj podatak se može iskoristiti tokom unosa broja kupca u detaljima računa.
 • Budžetski korisnik (CRF) - ovaj podatak se koristi u e-Fakturama prilikom pravljenja fakture i ukoliko je izabran ovaj korisnik polje CRF će biti uključeno odnosno isključeno.
 • Ulica i broj - adresa komitenta
 • Mesto - mesto komitenta
 • E-mail - e-mail adresa komitenta i ovaj podatak se može iskoristiti tokom unosa e-mail adrese u slučaju slanja računa putem elektronske pošte
 • Broj telefon - broj telefona komitenta
 • Poreska grupa - jedna ili više poreskih grupa po kojima je oporezovan artikl

Ukoliko je Teron Plus licenca aktivna na samom vrhu prvog ekrana se pojavljuje ikonica u obliku lupe (icon) pritiskom na koju se otvara ekran za pretragu baze svih kompanija i izborom željene kompanije njeni podaci se automatski prenose u lokalnu bazu komitenata.

PFR podešavanja

Teron ESIR podržava radi i sa LPFR-om i sa VPFR-om. Kada se aplikacija instalira prvi put podešeno je da se radi sa LPFR-om koji se nalazi na istom uređaju kao i ESIR što je slučaj kod većine korisnika. i u okviru ovog ekrana je moguće podesiti sledeće parametre:

 • LPFR - izborom ove opcije otvara se ekran za podešavanja LPFR-a:
  • Čitač pametnih kartica - U slučaju da je dva ili više čitača povezano na uređaj preko ove opcija je moguće odrediti koji čitač će se koristiti. Ova opcija je dostupna samo na PC (Windows/Linux) ESIR-u.
  • Putanja na kojoj se nalazi spoljni idisk - Na PC (Windows/Linux) uređajima je neophodno navesti na kojoj putanji se pojavljuje spoljni USB disk kada se poveže (npr. na Windowsu do je najčešće “D:"). Kada ESIR primeti da je navedena putanja dostupna biće ponuđena mogućnost lokalnog iščitavanja podataka.
  • LPFR url - polje u okviru koga je moguće uneti URL na kome se nalazi LPFR API
   screenshot screenshot

 • VPFR - izborom ove opcije otvara se ekran za podešavanje VPFR-a:
  • VPFR uključen - ukoliko je ova opcija uključena aplikacija će raditi sa VPFR-om, odnosno sa LPFR-om ako je ova opcija isključena.
  • Učitaj klijentski sertifikat - Pritiskom na ovo dugme se otvara sistemski ekran za izbor datoteke sa sertifikatom. Sertifikat izdaje PURS i isporučuje se u raznim formatima u okviru zip datoteke. Neophodno iz ZIP datoteke preuzeti datoteku čije ime se završava sa “nochain.p12” i nju izabrati na ovom ekranu.
  • Šifra za sertifikat - unosi se šifra koju je PURS isporučio korisniku prilikom izdavanja sertifikata
  • PAK - unosi se PAK koji je PURS isporučio korisniku prilikom izdavanja sertifikata.
   screenshot screenshot
 • Lokalno iščitavanje podataka - izborom ove opcije pokreće se lokalno iščitavanje podataka gde je neophodno izabrati lokaciju (najčešće spoljni USB disk koji je priključen na uređaj) i dozvoliti neophodna prava aplikaciji kako bi mogla da snimi sadržaj.

Prodavac

Na ovom ekranu su dostupne sledeće opcije:

 • Promeni - izmena podataka o prodavcima, prava pristupa kao i dodavanje novog prodavca. Ova opcija je dostupna samo prvom prodavcu (“Prodavac 1” kada se instalira aplikacija) koji se smatra administratorom uređajaj. Izborom ove opcije otvara se ekran na kome su prikazani svi trenutno registrovani prodavci. Pored imena svakog prodavca se nalazi ikonica u obliku olovke pritiskom na koju se otvara ekran za izmenu podataka o prodavcima kao i ikonica u obliku katanca za podešvanja prava pristupa za prodavca. Pritiskom na ikonicu za izmenu podataka otvara se ekran u okviru koga se može podesiti naziv radnika kao i PIN kod i eventualno obrisati radnik pritiskom na dugme “Obriši” (nije dozvoljeno obrisati prvog radnika odnosno administratora uređaja). Pritiskom na ikonicu za podešavanje prava pristupa moguće je kontrolisati kojim delovima aplikacije radnik ima pristup (prvi radnik odnosno administrator uvek ima
  pristup svim opcijama i njemu nije moguće podešavati prava dodatno).

  screenshot screenshot

 • Promeni PIN - izmena podataka prodavca koji je trenutno prijavljen u aplikaciju.

Rezervne kopije

Na ovom ekranu su dostupne sledeće opcije:

 • Izvoz podataka - izborom ove opcije otvara se sistemski prozor za izbor lokacije gde će biti snimljena datoteka koja sadrži kopiju svih podataka sa uređajaj. Datoteka je zaštićena (šifrovana) i služi isključivo za vraćanje podataka na ovaj ili druge uređaje istog tipa.
 • Uvoz podataka - izborom ove opcije otvara se sistemski prozor za izbor datoteke iz koje će podati biti preuzeti. Ova operacije će potpuno obrisati trenutne podatke na uređaju.

Uputstvo za korišećenje

Na ovom ekranu je prikazano detaljno uputstvo za korišćenje Teron proizvoda: Teron ESIR, Teron LPFR, Teron Start i Teron Portal. Na PC uređajima (Windows/Linux) ovo uputstvo se otvara u sistemskom browser-u dok je na Android uređajima prikazan u okviru same aplikacije.

Većina ekrana u gornjem desnom uglu sadrži ikonicu u obliku znaka pitanja (icon) pritiskom na koju se otvara korisničko uputstvo i pozicionira na sekciju koja detaljnije opisuje taj ekran.

Primeri računa

U nastavku su navedeni koraci potrebni za izdavanje određenih vrsta računa. Obzirom da postoji manja razlika između uređaja sa širim i uređaja sa užim ekranom naznačeno je ukoliko pojedini korak se odnosi samo na jednu od ove dve vrste uređaja.

Izdavanje Promet Prodaja računa

 1. Unesite stavke računa
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. U levom gornjem uglu izaberite “Promet” i “Prodaja”
 4. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 5. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 6. Ukoliko postoji unesite popust na računa
 7. Pritisnite duže na dugme “Štampa”

screenshot screenshot

Refundacija Promet računa

 1. Unesite stavke računa koje se refundiraju
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. U levom gornjem uglu izaberite “Promet” i “Refundacija”
 4. Unesite broj i vreme računa koji se refundira i podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 6. Pritisnite duže na dugme “Štampa”

screenshot screenshot

Refundacija Promet računa koji je izdat na istom uređaju

Ukoliko je račun koji se refundira izdat na istom uređaju refundaciju je moguće brže uraditi na sledeći način:

 1. Pronađite račun koji se refundira i otvorite ga
 2. Izaberite opciju “Refundacija” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 3. Ukoliko je potrebno izmenite stavke računa (npr. u slučaju delimične refundacije)
 4. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 5. Unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 6. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 7. Pritisnite duže na dugme “Štampa”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Izdavanje predračuna

 1. Unesite stavke računa
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. U levom gornjem uglu izaberite “Predračun” i “Prodaja”
 4. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Ukoliko postoji unesite popust na računa
 6. Pritisnite duže na dugme “Štampa”

screenshot screenshot

Izdavanje računa na osnovu predračuna koji je izdat na istom uređaju

Ukoliko je već izdat predračun na istom uređaju je moguće izdati odgovarajući promet račun na brži način:

 1. Pronađite predračun na osnovu koga se izdaje račun
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. Izaberite opciju “Izdaj konačni račun” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 4. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 5. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 6. Pritisnite duže na dugme “Štampa”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Izdavanje avansnog računa

 1. Unesite stavke računa
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. U levom gornjem uglu izaberite “Avans” i “Prodaja”
 4. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 5. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 6. Ukoliko postoji unesite popust na računa
 7. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 8. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 9. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Izdavanje avansnog računa na osnovu predračuna koji je izdat na istom uređaju

Ukoliko je već izdat predračun na istom uređaju je moguće izdati odgovarajući avansni račun na brži način:

 1. Pronađite predračun na osnovu koga se izdaje avansni račun
 2. Izaberite opciju “Izdaj avansni račun” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 3. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 4. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 6. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 7. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Izdavanje narednog avansnog računa

Ukoliko je već izdat avansni račun za delimično plaćanje na istom uređaju je moguće izdati naredni avansni račun na brži način:

 1. Pronađite poslednji avansni račun za koji želite da izdate naredni avansni račun
 2. Izaberite opciju “Izdaj naredni avansni račun” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 3. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 4. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 6. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 7. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Izdavanje konačnog računa

Ukoliko je već izdat avansni račun za istom uređaju je moguće izdati konačni račun na brži način:

 1. Pronađite poslednji avansni račun za koji želite da izdate naredni avansni račun
 2. Izaberite opciju “Izdaj konačni račun” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 3. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 4. Ukoliko je potrebno unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 6. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 7. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Refundacija avansnog računa

 1. Unesite stavke računa koje se refundiraju
 2. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 3. U levom gornjem uglu izaberite “Avans” i “Refundacija”
 4. Unesite broj i vreme računa koji se refundira i podatke o kupcu u detaljima računa
 5. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 6. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 7. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 8. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

Refundacija avansnog računa koji je izdat na istom uređaju

Ukoliko je račun koji se refundira izdat na istom uređaju refundaciju je moguće brže uraditi na sledeći način:

 1. Pronađite račun koji se refundira i otvorite ga
 2. Izaberite opciju “Refundacija” u meniju u gornjem desnom uglu (icon)
 3. Ukoliko je potrebno izmenite stavke računa (npr. u slučaju delimične refundacije)
 4. Na uređajima sa užim ekranom pritisnite na dugme “Ukupno” dok na uređajima sa širim ekranom ovaj korak preskočite.
 5. Unesite podatke o kupcu u detaljima računa
 6. Ukoliko je potrebno unesite tipove plaćanja
 7. Pritisnite duže na dugme “Štampa”
 8. Unesite iznos avansne uplate po poreskim stopama
 9. Pritisnite dugme “OK”

screenshot screenshot

screenshot screenshot

e-Faktura

Teron ESIR rešenje omogućava povezivanje na SEF (sistem elektonskihi faktura) za potrebe prijema i slanja e-Faktura. Ova funkcionalnost je dostupna samo na uređajima koji poseduju Teron Plus licencu.

Za uspešno i ispravno korišćenje rešenja neophodno je pored razumevanja karakteristika aplikacija da korisnik bude upoznat i sa odgovarajućim propisima i zakonima koji regulišu ovu oblast.

Podešavanje e-Fakture

U okviru podešavanja u okviru opcije E-Faktura se nalaze sledeća opcije:

Izmeni

screenshot screenshot

U okviru ovog ekrana moguće je podesiti sledeće parametre:

 • API ključ: potrebno je uneti vrednost API ključa koja se može preuzeti na SEF portalu gde je potrebno omogućiti i API pristup (za detalje korišćenja SEF portala pogledati odgovarajuće uputstvo od SEF-a).
 • Broj dana valute: unosi se podrazumevani broj dana valute koji se primenjuje prilikom pravljenja nove fakture ali je moguće na pojedinoj fakturi promeniti datum valute po potrebi. Ovo polje je opciono.
 • Prefiks broja fakture: prefiks koji se uvek dodaje na početku unetog broja fakture. Ovo polje je opciono.
 • Sufiks broja fakture: sufiks koji se uvek dodaje na kraj unetog broja fakture. Ovo polje je opciono.

Da bi bilo moguće koristiti e-Fakturu neophodno je uneti ispravan API ključ.

Podaci o firmi

screenshot screenshot

Na ovom ekranu se unose podaci o firmi izdavaocu fakture. Ukoliko je prisutan bezbednosni element odnosno sertifikat za VPFR, ESIR će automatski preuzeti i popuniti podatke o nazivu firme, PIB-u adresi i gradu. Pored ovih podataka za uspešno funkcionisanje e-Faktura neophodno je ručno uneti i matični broja firme i bankovni račun. Ostali podaci (e-mail i broj telefona) su opcioni.

Poreske kategorije

screenshot screenshot

Na ovom ekranu su prikazane poreske kategorije za e-Fakture i moguće je pritiskom na dugme sa desne strane pojedine kategorije je označiti kao podrazumevanom koja će automatski biti dodata prilikom pravljenja novog artikla.

Poreske kategorije na artiklima

screenshot screenshot

Ukoliko su e-Fakture omogućene prilikom ažuriranja podataka o artiklu će se pojaviti nova polja za unos dodatnih podataka neophodnih kako bi se taj artikl mogao naći na e-Fakturi:

 • E-Fakture poreska kategorija - neophodno je izabrati odgovarajuću poresku kategoriju za pojedini artikl
 • Dugme “Izmeni razlog oslobođenja” - ukoliko izabrana poreska kategorija zahteva (sve kategorije osim “S”) neophodno je pritiskom na ovo dugme izabrati odgovarajući razlog za oslobođenje poreza.

screenshot screenshot

Poreska stopa po kojoj se operazuje svaki artikl je već određena izborom odgovarajuće poreske stope u okviru fiskalizacije i ista poreska stopa će biti primenjena na e-Fakturama. Na primer, ako je izabrana poreska stopa “Ћ” onda će ovaj artikl na e-Fakturi imati poresku stopu od 20%.

Unos sadržaja e-Fakture

screenshot screenshot

Unos e-Fakture se obavlja na isti način kao unos fiskalnog računa. Pre početka unosa neophodno je u gornjem levom uglu izabrati tip računa “E-Faktura”. Nakon završenog unosa sadržaja fakture potrebno je pritisnuti dugme “E-Faktura” u donjem levom uglu nakon čega se otvara ekran za unos dodatnih detalja za e-Fakturu:

screenshot screenshot

 • Broj fakture - neophodno je uneti broj fakture. Ispod ovog polja kao pomoć je prikazan broj poslednje izdate fakture kao pomoć pri određivanju broja naredne fakture. Ovo polje je obavezno i nije dozvoljeno da se broj fakture ponovi.
 • Datum prometa - datum prometa, podrazumevana vrednost je današnji dan.
 • Datum valute - predloženi datum valute će biti izračunat na osnovu unetog podrazumevanog broja dana valute u okviru podešavanja ali ga je moguće promeniti po želji. Ovo polje je obavezno.
 • Datum obračuna PDV-a - moguće je izabrati jednu od sledećih vrednosti: “Datum slanja fakture” (ovo je podrazumevana vrednost), “Datum prometa” ili “PDV se obračunava na dan plaćanja”.
 • Naziv komitenta - uneti naziv komitenta kome se izdaje faktura ili pritiskom na ikonicu sa desne strane (icon) izabrati nekog od prethodno unetih komitenata čime će svi njegovi podaci automatski biti preneti u odgovarajuća polja. Ukoliko je aktivna Teron Plus licenca na ekranu za pretragu kompanija se pojavljuju i opcija za pretragu “Baze kompanija” putem koje se pretražuje kompletna baza svih kompanija. Ovo polje je obavezno.
 • PIB - PIB komitenta kome se izdaje faktura. Ovo polje je obavezno.
 • CRF - Ukoliko je uključeno faktura će biti poslata na CRF (Centralni Registar Faktura) i koristi se u slučaju slanja faktura budžetskim korisnicima.
 • Matični broj - Matični broj komitenta kome se izdaje faktura. Ovo polje je obavezno.
 • Ulica i broj - Adresa komitenta kome se izdaje faktura. Ovo polje je obavezno.
 • Mesto - Mesto komitenta kome se izdaje faktura. Ovo polje je obavezno.
 • E-mail - E-mail adresa komitenta kome se izdaje faktura. Sadržaj ovog polja se prosleđuje SEF-u i ne znači da će ESIR automatski poslati fakturu na naznačenu E-mail adresu. Ovo polje je opciono.
 • Napomena na fakturi - Tekst koji će se pojaviti na fakturi i obično se koristi da se stave posebne napomene na fakturi. Ovo polje je opciono.
 • Referenca kupca - Proizvoljan podataka koji služi kupcu da lakše poveže fakturu sa svojim knjigovodstvom. Ovo polje je opciono.
 • Broj narudžbenice - Broj narudžbenice po osnovu koje se izdaje ova faktura. Ovo polje je opciono.
 • Broj ugovora - Broj ugovora na osnovu koga se pravi ova faktura. Ovo polje je opciono.
 • Dodaj dokument - Moguće je dodati do 3 dokumenta u PDF formatu maksimalne veličine 25MB uz svaku fakturu.
Pregled ulaznih e-Faktura

Ulazne e-Fakture se u redovnim intervalima, svakih 15 minuta, sinhronizuju sa SEF-om i prenose na uređaj. Da bi ova sinhronizacija funkcionisala neophodno je da uređaj ima pristup Internetu. Uvid u sve ulazne fakture se nalazi u okviru glavne opcije Transakcije gde na vrhu prvo treba izabrati sekciju “Ulazne e-Fakture”

screenshot screenshot

Inicijalno na ovom ekranu se prikazuju fakture koje su pristigle na današnji dan. U gornjem delu ekrana se nalazi polje u kome se može uneti željeni datum nakon čega će na ekranu biti prikazane sve ulazne fakture koji su pristigle navedenog dana. Pored pregleda faktura po datumu moguće je uraditi naprednu pretragu kako bi se lakše pronašla odgovarajuća faktura. Pritiskom na ikonicu u gornjem desnom uglu (icon) otvara se ekran za naprednu pretragu.

U spisku faktura su prikazane sve fakture koje odgovaraju zadatim kriterijumima pretrage sa podacima o broju fakture, datumu izdavanja, prodavcu i vrednosti fakture. Ukoliko faktura nije otvorena na ovom uređaju linija sa brojem fakture će biti podebljana. Dodatno, sa desne strane svake fakture se nalazi linija čija boja označava detaljnije status fakture:

 • Narandžasta - nova faktura koja nije otvorena ni na jednom uređaju
 • Plava - nova faktura koja još uvek nije prihvaćena niti odbijena
 • Zelena - faktura je prihvaćena
 • Crvena - faktura je odbijena
 • Siva - faktura je obrisana ili stornirana

U okviru linije sa svakom fakturom se mogu pojaviti još dve ikonice:

 • icon - pritiskom na ovu ikonicu ESIR će ponovo kontaktirati SEF i osvežiti podatke o fakturi. U većini slučajeva ESIR će automatski raditi osvežavanja i ovu opciju treba koristiti u posebnim slučajevima kada se želi potvrditi da su podaci o fakturi potpuno ažurni.
 • icon - ukoliko faktura sadrži dodatnu poruku koja se unosi prilikom prihvaćanja, odbijanja, storniranja ili poništavanja ESIR će prikazati ovu ikonicu i pritiskom na nju poruka će biti prikazana.

Pritiskom na pojedinu fakturu otvara se novi ekran koji prikazuje detaljan izgled i sadržaj fakture:

screenshot screenshot

U gornjem desnom uglu ovog ekrana nalazi se meni sa sledećim opcijama:

 • Prihvati - izborom ove opcije otvara se novi prozor za unos komentara (opciono) i prihvata se novopristigla faktura. Ova opcija je dostupna jedino ako je moguće prihvatiti fakturu (npr. ako nije već prihvaćena).
 • Odbij - izborom ove opcije otvara se novi prozor za unos komentara (obavezno) i odbija se novopristigla faktura. Ova opcija je dostupna jedino ako je moguće prihvatiti fakturu (npr. ako nije prethodno prihvaćena ili odbijena).
 • Pošalji na E-mail - izborom ove opcije moguće je proslediti fakturu u PDF formatu na željenu e-mail adresu.

U slučaju da faktura sadrži dodatne priložene PDF dokumente u gornjem desnom uglu će se pojaviti dodatna ikonica (icon) pritiskom na koju se mogu pogladti priloženi dokumenti.

Ukoliko je pristigla nova e-Faktura ili prethodno pristigle e-Fakture još uvek nisu pročitane na ovom uređaju, ikonica za transakcije sadrži broj u zelenom krugu koji označava koliko trenutno postoji nepročitanih faktura:

screenshot
Pregled izlazne e-Faktura

Izlazne e-Fakture se nakon slanja automatski pamte i na uređaju, dok izlazne e-Fakture koje su napravljene na drugom uređaju se u redovnim intervalima, svakih sat vremena, sinhronizuju sa SEF-om i prenose na uređaj. Da bi ova sinhronizacija funkcionisala neophodno je da uređaj ima pristup Internetu. Uvid u sve izlazne fakture se nalazi u glavnoj opciji Transakcije gde na vrhu prvo treba izabrati sekciju “Izlazne e-Fakture”

screenshot screenshot

Inicijalno na ovom ekranu se prikazuju fakture koje su poslate na današnji dan. U gornjem delu ekrana se nalazi polje u kome se može uneti željeni datum nakon čega će na ekranu biti prikazane sve izlazne fakture koji su poslate navedenog dana. Pored pregleda faktura po datumu moguće je uraditi naprednu pretragu kako bi se lakše pronašla odgovarajuća faktura. Pritiskom na ikonicu u gornjem desnom uglu (icon) otvara se ekran za naprednu pretragu.

U spisku faktura su prikazane sve fakture koje odgovaraju zadatim kriterijumima pretrage sa podacima o broju fakture, datumu izdavanja, kupcu i vrednosti fakture. Dodatno, sa desne strane svake fakture se nalazi linija čija boja označava detaljnije status fakture:

 • Narandžasta - nova faktura koja je u pripremi
 • Plava - poslata faktura koja još uvek nije prihvaćena niti odbijena
 • Zelena - faktura je prihvaćena
 • Crvena - faktura je odbijena
 • Siva - faktura je obrisana ili stornirana

U okviru linije sa svakom fakturom se mogu pojaviti još dve ikonice:

 • icon - pritiskom na ovu ikonicu ESIR će ponovo kontaktirati SEF i osvežiti podatke o fakturi. U većini slučajeva ESIR će automatski raditi osvežavanja i ovu opciju treba koristiti u posebnim slučajevima kada se želi potvrditi da su podaci o fakturi potpuno ažurni.
 • icon - ukoliko faktura sadrži dodatnu poruku koja se unosi prilikom prihvaćanja, odbijanja, storniranja ili poništavanja ESIR će prikazati ovu ikonicu i pritiskom na nju poruka će biti prikazana.

Pritiskom na pojedinu fakturu otvara se novi ekran koji prikazuje detaljan izgled i sadržaj fakture:

screenshot screenshot

U gornjem desnom uglu ovog ekrana nalazi se meni sa sledećim opcijama:

 • Storniraj - izborom ove opcije stornira se poslata faktura. Ova opcija je dostupna jedino ako je moguće stornirati fakturu (npr. ako nije prethodno stornirana).
 • Pošalji na E-mail - izborom ove opcije moguće je proslediti fakturu u PDF formatu na željenu e-mail adresu.

U slučaju da faktura sadrži dodatne priložene PDF dokumente u gornjem desnom uglu će se pojaviti dodatna ikonica (icon) pritiskom na koju se mogu pogladti priloženi dokumenti.

Teron LPFR

Teron LPFR je aplikacija zadužena za lokalno procesiranje fiskalnih računa i omogućava fiskalizaciju računa bez stalne internet veze. Korisnik u standardnom radu nema direktnog dodira sa LPFR-om i u ovom delu su navedene samo osnovne informacije sa ciljem boljeg razumevanja funkcionisanja sistema.

Fiskalizacija računa

Kada se unos računa završi u ESIR-u i pritisne na dugme “Štampa” počinje proces fiskalizacije i sastoji se od sledećih koraka:

 1. LPFR u komunikaciji sa bezbednosnim elementom (kartica izdata od strane PURS-a koja se nalazi u čitaču kartica) vrši potpisivanje računa.

 2. LPFR privremeno čuva račun u svojoj internoj stalnoj memoriji (memorija koja se ne briše prilikom gašenja uređaja) a BE uvećava iznos nepotvrđenih računa za iznos fiskalizovanog računa. Na Info stranici Teron ESIR-a je dostupna informacija koji je ukupan iznos nepotvrđenih računa.

 3. Ukoliko je internet konekcija dostupna LPFR prijavljuje račun PURS-u. U suprotnom, LPFR će povremeno pokušavati da pošalje račun sve dok ne uspe. Nakon što je račun prijavljen PURS-u isti postaje dostupan na Portalu PURS-a ali se i dalje čuva na uređaju i računa u ukupnoj sumi nepotvrđenih računa.

 4. Periodično, okvirno svakih 15-20 minuta, LPFR radi sravnjenje do tog momenta prijavljenih računa sa PURS-om ukoliko je internet konekcija dostupna. Nakon uspešnog sravnjenja, računi koje je PURS potvrdio se brišu iz stalne memorije uređaja i BE umanjuje iznos tih računa sa sume ukupno nepotvrđenih računa.

 5. Kada su svi računi potvrđeni, a to se dešava najčešće u roku od 15-20 minuta tokom kojih nije izdat ni jedan račun, stanje nepotvrđenih računa na Info stranici će iznositi 0.00 din.

Teron ESIR, nevezano od LPFR-a, posebno čuva sve račune koji se nikad ne brišu i su dostupni u okviru ESIR aplikacije.

Nemogućnost potvrđivanja računa

Prema dizajnu PURS sistema za fiskalizaciju nije moguće sravnjenje računa (korak 4 i korak 5) ukoliko nedostaje jedan ili više prethodnih računa. Tokom regularnog rada sistema ova situacija se nikad ne dešava, ali se u praksi može desiti u pojedinim nepredviđenim situacijama da račun bude fiskalizovan (korak 1) ali ne bude snimljen na stalnu memoriju uređaja (korak 2). Ovo se može desiti u sledećim situacijama:

 1. Kvar na uređaju.
 2. Prestanak rada uređaja (gašenje od strane korisnika, pražnjenje baterije, nestanak struje) između koraka 1 i koraka 2.
 3. Greška u radu čitača kartice tako da kartica fiskalizuje račun u koraku 1 ali se prijavi greška Teron LPFR aplikaciji.

Ukoliko dođe do ove situacije svi budući računi neće biti potvrđeni i suma nepotvrđenih računa će rasti u budućnosti.

Ukoliko se desi ova situacija Teron LPFR će nastaviti da prijavljuje sve račun PURS-u i biće dostupni na PURS portalu na uvid i korisnik može nesmetano da nastavi da koristi sistem. U budućnosti PURS planira izmene na sistemu kako bi se ovakve situacije mogle preduprediti u većini slučajeva.

Tačno vreme

Za ispravno funkcionisanje fiskalizacije računa veoma je bitno da časovnik realnog vremena na uređaju u svakom momentu prikazuje tačno vreme. Operativni sistemi (Android, Windows, Linux) imaju ugrađenu podršku za automatsku sinhronizaciju tačnog vremena putem interneta. U slučaju da je internet samo povremeno dostupan neophodno je da redovno proveravati ispravnost časovnika realnog vremena. Teron LPFR ima ugrađene dodatne provere da li vreme odstupa od očekivane vrednosti (npr. provera da li vreme prethodnog računa nije novije od trenutnog vremena), datum važenja sertifikata i sl.

Rad sa pogrešnim vremenom može dovesti do situacije da fiskalizacija računa bude pogrešna ili onemogućena.

Lokalno iščitavanje računa

Proces lokalnog iščitavanja omogućava prenošenje nepotvrđenih računa u slučajevima kada internet konekcija nije dostupna duže vremena na prodajnom mestu i sastoji se od sledećih koraka.

 1. Potrebno je povezati USB disk na uređaj
 2. Pojavljuje se notifikacija (na Android uređajima) odnosno prozor (na PC Windows i Linux) za pokretanje kopiranja računa.
 3. Nakon završenog kopiranja pojavljuje se odgovarajuće obaveštenje nakon čega treba regularno osloboditi USB disk.
 4. Datoteke prebačene na USB disk treba prebaciti na portal PURS-a.

Teron Start

Teron Start je aplikacija koja omogućava lako pokretanje Teron LPFR i Teron ESIR aplikacija kao i preuzimanje novih verzija istih. U zavisnosti od konkretne platforme ove aplikacije mogu biti dostupne pojedinačno kao odvojene Teron LPFR i Teron ESIR aplikacije ili zajedno u okviru iste aplikacije Teron LPFR+ESIR.

Na pojedinim Android platformama Teron Start aplikacija je dostupna kao launcher aplikacija (glavna aplikacija koja je aktivna kada se startuje uređaj) kojoj se pristupa pritiskom na dugme u obliku kućice na dnu ekrana uređaja dok je na drugim dostupna kao standardna aplikacija koju korisnik startuje po potrebi.

Početni ekran

screenshot screenshot

Na osnovnom ekranu se nalaze sledeće informacije:

 • SN - serijski broj uređaja
 • Build - verzija Teron Start aplikacije
 • Teron LPFR+ESIR - pritiskom na ovo dugme se pokreće Teron LPFR+ESIR aplikacija (dostupno samo na uređajima gde su ove dve aplikacije spojene u jednu)
 • Teron LPFR - pritiskom na ovo dugme se pokreće Teron LPFR (dostupno samo na uređajima gde je Teron LPFR u okviru posebne aplikacije)
 • Teron ESIR - pritiskom na ovo dugme se pokreće Teron ESIR (dostupno samo na uređajima gde je Teron ESIR u okviru posebne aplikacije)

Ažuriranje aplikacije

Korak 1 - Informacija da je nova verzija dostupna

U slučaju kada je dostupna nova verzija aplikacije pojaviće se žuto dugme sa tekstom “Preuzmi novu verziju aplikacije” sa naznačenim nazivom aplikacije (Teron LPFR+ESIR, Teron LPFR, Teron ESIR ili Teron Start).

screenshot screenshot

Korak 2 - Preuzimanje nove verzije aplikacije

Pritiskom na dugme “Preuzmi novu verziju aplikacije” počinje proces preuzimanja nove verzije aplikacije i potrebno je sačekati dok se ne završi.

screenshot screenshot

Korak 3 - Instalacija nove verzije aplikacije

Nakon uspešnog preuzimanja aplikacije prikazuje se ekran sa pitanjem da li se želi instalirati aplikaciju. Ovaj ekran se pojavljuje samo na Android baziranim uređajima i izgled i dizajn mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije Android operativnog sistema kao i od jezika koji je podešen na uređaju. Potrebno je pritiskom na dugme “Install” (ili drugo ekvivalentno dugme) potvrditi da se želi instalirati aplikacija.

screenshot screenshot

Na narednom ekranu je prikazan progres instalacije aplikacije i neophodno je sačekati da se instalacija završi. Ovaj ekran se pojavljuje samo na Android baziranim uređajima i izgled i dizajn mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije Android operativnog sistema kao i od jezika koji je podešen na uređaju.

screenshot screenshot

Korak 4 - Pokretanje nove verzije aplikacije

Nakon uspešne instalacije pojavljuje se ekran sa pitanjem da li se želi pokrenuti aplikacija. Ovaj ekran se pojavljuje samo na Android baziranim uređajima i izgled i dizajn mogu da se razlikuju u zavisnosti od verzije Android operativnog sistema kao i od jezika koji je podešen na uređaju. Potrebno je pritiskom na dugme “Open” (ili drugo ekvivalentno dugme) pokrenuti aplikaciju.

screenshot screenshot


Da bi sistem nastavio da funkcioniše ispravno neophodno je nakon ažuriranja pokrenuti aplikaciju a nakon toga se vratiti u Teron Start da bi se proverilo da li postoje nove verzije i za druge aplikacije. Tek nakon što Teron Start ne prikazuje da postoje nove verzije za preuzimanje može se nastaviti sa radom.

U slučaju ažuriranja Teron Start aplikacije neophodno je nakon završenog procesa retartovati uređaj.

Teron Portal

Teron Portal je namenjen prodavcima kao još jedan od kanala kojim mogu da administriraju svoje artikle i uređaje.

Portal se nalazi na adresi https://fis.teron.rs/. Dostupan je na latiničnom i ćiriličnom pismu. Promena pisma se vrši u navigaciji u desnom uglu.

Portal je optimizovan za sve moderne web pretraživače kako desktop računara tako i mobilnih uređaja.

Otvaranje naloga

Za otvaranje naloga obratite se vašem distributeru. Potrebno je da dostavite adresu elektronske pošte koja će služiti kao korisničko ime i na koju ćete dobiti poziv za registraciju.

Nakon što distributer kreira nalog, dobićete imejl poruku sa linkom za kompletiranje registracije sa adrese no-reply@teron.rs. Ukoliko ne možete da pronađete poruku, proverite da nije filtrirana kao spam tako što ćete otvoriti Spam sanduče.

screenshot

Klikom na link Nastavi registraciju otvoriće se stranica na kojoj je potrebno da definišete svoju lozinku.

screenshot

Nakon postavljanja lozinke bićete prijavljeni na sistem i preusmereni na stranicu za pregled artikala.

Prijava na portal

Prijava na web portal se vrši na adresi https://fis.teron.rs.

screenshot

Potrebno je da unesete svoju imejl adresu i lozinku koju ste definisali. U slučaju da ste zaboravili svoju lozinku izaberite opciju Zaboravljena lozinka i unesite svoju imejl adresu i kompletirajte sigurnosnu proveru.

screenshot

Nakon toga dobićete imejl sa daljim instrukcijama za reset lozinke.

Artikli (Portal)

Stranica sa artiklima omogućava pregled i pretragu svih artikala na vašim uređajima. Omogućeno je filtriranje po šifri, nazivu, GTIN broju i uređaju. Klikom na strelice u zaglavlju tabele sa listom artikala, možete vršiti sortiranje po rastućem ili opadajućem redosledu. Zelena kvačica u poslednjoj koloni označava da je artikal sinhronizovan sa uređajem, dok crven simbol X označava da izmene još nisu poslate na uređaj.

screenshot

Izvoz artikala

Listu artikla je moguće izvesti u CSV i Excel formatu klikom na dugme Izvoz i odabirom željene opcije. Sistem će izvesti listu svih artikala koji odgovaraju uslovu pretrage. Na primer, ukoliko ni jedan filter nije izabran, sistem će izvesti sve artikle. Ukoliko želite da izvezete artikle samo za određeni uređaj, prvo izaberite iz padajuće liste uređaj, kliknite na lupu da biste potvrdili pretragu i zatim na dugme Izvoz.

Unos i izmena artikla

Dodavanje novog artikla vrši se klikom na dugme Dodaj sa stranice Artikli, dok izmenu postojećih vršite klikom na naziv željenog artikla u tabeli.

screenshot

Sva polja osim Jedinica mere su obavezna, dok je polje Šifra artikla opciono ako navodite GTIN broj i obrnuto.

Da bi novi artikli koje ste uneli ili postojeći koje ste izmenili bili vidljivi na uređaju, potrebno je da pokrenete sinhronizaciju artikala sa uređaja.

Uvoz artikala

Ukoliko želite da masovno dodate veći broj artikala u sistem i imate spremnu listu u CSV ili Excel formatu, možete to učiniti klikom na dugme Uvoz. Datoteka treba da sadrži sledeće kolone:

 • SERIAL (serijski broj uređaja)
 • UUID (jedinstveni identifikator proizvoda u UUID v4 formatu
 • ARTICLE ID (šifra proizvoda)
 • NAME (naziv proizvoda)
 • UOM (jedinica mere)
 • PRICE (cena proizvoda)
 • TAX GROUPS (oznaka poreskih stopa)
 • GTIN (identifikacija trgovačkih jedinica)
screenshot

Više detalja oko pravila za masovni uvoz možete pogledati na stranici klikom na link Pojašnjenje kolona.

Na stranici za uvoz možete izvršiti dodavanje artikala za konkretan uređaj ili više njih. Ukoliko to činite za konkretan uređaj, izaberite uređaj iz padajuće liste i ubacite datoteku u polje označeno isprekidanom linijom. Datoteka ne treba da sadrži polje SERIAL, odnosno ukoliko postoji biće ignorisano.

Ukoliko dodajete artikle za više uređaja, kolona SERIAL je obavezna i potrebno je da se poklapa sa serijskim brojem vaših uređaja.

Nakon završenog procesa dodavanja, pojaviće se izveštaj o statusu uvoza.

screenshot

Komitenti (Portal)

Stranica Komitenti omogućava pregled i pretragu svih komitenata na vašim uređajima. Omogućeno je filtriranje po nazivu, broju kupca i uređaju. Klikom na strelice u zaglavlju tabele sa listom komitenata, možete vršiti sortiranje po rastućem ili opadajućem redosledu. Zelena kvačica u poslednjoj koloni označava da je artikal sinhronizovan sa uređajem, dok crven simbol X označava da izmene još nisu poslate na uređaj.

screenshot

Izvoz komitenata

Listu komitenata je moguće izvesti u CSV i Excel formatu klikom na dugme Izvoz i odabirom željene opcije. Sistem će izvesti listu svih komitenata koji odgovaraju uslovu pretrage. Na primer, ukoliko ni jedan filter nije izabran, sistem će izvesti sve podatke. Ukoliko želite da izvezete komitente samo za određeni uređaj, prvo izaberite iz padajuće liste uređaj, kliknite na lupu da biste potvrdili pretragu i zatim na dugme Izvoz.

Unos i izmena komitenata

Dodavanje novog komitenta vrši se klikom na dugme Dodaj sa stranice Komitenti, dok izmenu postojećih vršite klikom na naziv željenog komitenta u tabeli.

screenshot

Polja Uređaj i Naziv komitenta su obavezna, dok su ostala opciona.

Da bi novi podaci koje ste uneli ili postojeći koje ste izmenili bili vidljivi na uređaju, potrebno je da pokrenete sinhronizaciju komitenata sa uređaja.

Uvoz komitenata

Ukoliko želite da masovno dodate veći broj komitenata u sistem i imate spremnu listu u CSV ili Excel formatu, možete to učiniti klikom na dugme Uvoz. Datoteka treba da sadrži sledeće kolone:

 • SERIAL (serijski broj uređaja)
 • UUID (jedinstveni identifikator proizvoda u UUID v4 formatu
 • CLIENT NAME (naziv komitenta)
 • CLIENT NUMBER (broj kupca)
 • STREET (ulica i broj)
 • CITY (grad)
 • EMAIL (email adresa)
 • PHONE (broj telefona)
screenshot

Više detalja oko pravila za masovni uvoz možete pogledati na stranici klikom na link Pojašnjenje kolona.

Na stranici za uvoz možete izvršiti dodavanje komitenata za konkretan uređaj ili više njih. Ukoliko to činite za konkretan uređaj, izaberite uređaj iz padajuće liste i ubacite datoteku u polje označeno isprekidanom linijom. Datoteka u tom slučaju ne treba da sadrži polje SERIAL, odnosno ukoliko postoji biće ignorisano.

Ukoliko dodajete komitente za više uređaja, kolona SERIAL je obavezna i potrebno je da se poklapa sa serijskim brojem vaših uređaja.

Nakon završenog procesa dodavanja, pojaviće se izveštaj o statusu uvoza.

screenshot

Moji uređaji

U primarnoj navigaciji izaberite Moji uređaji da biste pristupili stranici za pregled svih vaših uređaja. Lista sadrži serijski broj, naziv i model uređaja.

screenshot

Više detalja o samom uređaju i izmenu podataka o istom možete izvršiti klikom na serijski broj u listi uređaja. Na ovoj stranici možete definisati personalizovani naziv uređaja koji je vidljiv na portalu radi lakše pretrage i tekst i/ili sliku koji će se prikazati u zaglavlju i podnožju računa.

screenshot

Na istoj stranici imaćete uvid u broj artikala koji su definisani na uređaju. Klikom na dugme Izlistaj otvoriće se stranica sa spiskom artikala za izabrani uređaj, a klikom na Obriši sve svi artikli za uređaj će biti izbrisani na portalu.

U sledećem polju Podešavanje uređaja izlistani su svi tipovi plaćanja dostupni za uređaj.

Na dnu stranice u polju Licence možete videti licence koje su dostupne za uređaj i njihov status.

Moj profil

Svom web korisničkom profilu možete pristupiti klikom na strelicu pored vašeg imena u gornjem desnom uglu. Na ovoj stranici možete da uradite promenu imejl adrese i promenu lozinke. Ukoliko menjate imejl adresu, nova će postati aktivna tek kada je verifikujete. Do tada će stara i dalje važiti. Ne zaboravite da je imejl ujedno i korisničko ime za prijavu na web portal, tako da nakon promene koristite novu adresu prilikom prijave.

Odjava

Nakon završetka rada na web portalu, iz sigurnosnih razloga savetujemo da se odjavite klikom na link Odjavi se koji se nalazi u padajućem meniju u gornjem desnom uglu.